Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Różaną z ulicą Topolową w Stalowej Woli.

Gmina Stalowa Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 156 433 456 , fax. 156 433 412
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stalowa Wola
  ul. Wolności 7
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 156 433 456, fax. 156 433 412
  REGON: 830409086
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.stalowawola.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Różaną z ulicą Topolową w Stalowej Woli.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy drogi gminnej łączącej ulice Różaną z ulicą Topolową w Stalowej Woli. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1.) aktualizację lub wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, 2.) dokumentację badań podłoża gruntowego, 3.) materiały do przeprowadzenia postępowania o uzyskanie decyzji w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 4.) wykonanie operatu geodezyjnego podziałowego, 5.) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie: a) część drogowa – budowa jezdni o szer. 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m), dwustronny chodnik 2,0 m, b) część sanitarna – budowa kanalizacji deszczowej, c) część elektryczna – budowa oświetlenia ulicznego, 6.) projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia, 7.) projekt stałej organizacji ruchu, 8.) dokumentacja w formie elektronicznej, 9.) wielobranżowy projekt wykonawczy budowy drogi gminnej, 10.) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 11.) przedmiary robót, 12.) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 3. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 4. Dokumentacja winna być opracowana w sposób kompletny umożliwiający uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz prawidłowego przeprowadzenia zamówienia publicznego. 5. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielopokoleniowych stref aktywności w Ogródku Jordanowskim w Stalowej Woli należy wykonać w oparciu o MPZP złącznik nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - projektant branży drogowej. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w ramach zadania, dotyczące wszelkich robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. 2.) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana. 3.) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4.) Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż stosunek pracy osób wymienionych w pkt. 6 ppkt 2 z wykonawcą ma formę umowy o pracę,) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1-3. 5.) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 2) parafowany wzór umowy; 2. Wykonawca wraz z ofertą winien załączyć: 1) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia; 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach