Przetargi.pl
Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów mechanicznych Gminy Dubiecko w 2018 r

Gmina Dubiecko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 511 156 , fax. 166 511 156
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dubiecko
  ul. Przemyska 10
  37-750 Dubiecko, woj. podkarpackie
  tel. 166 511 156, fax. 166 511 156
  REGON: 650900453
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubiecko.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów mechanicznych Gminy Dubiecko w 2018 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON) do pojazdów Gminy Dubiecko w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09134100-8 olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa. 3. Zamówienie będzie realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji. 4. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Tankowania będą się odbywały bezpośrednio do pojazdów , lub doraźnie do kanistrów Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby miejscem realizacji dostaw była co najmniej jedna stacja położona na terenie administracyjnym Gminy Dubiecko, zapewniająca możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95) Zakupy paliw będą realizowane , sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego , na zasadzie doraźnych tankowań samochodów i ciągników lub do pojemników – w punktach sprzedaży paliw Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania z dystrybutorów przez 6 dni w tygodniu ( od poniedziałku do soboty ) w godz. 7.00 –20.00 Zakup paliw dokonywany będzie bezgotówkowo, po aktualnie obowiązującej cenie dnia w punktach sprzedaży Wykonawcy, pomniejszonej o rabat udzielony przez Wykonawcę. Wykonawca musi dysponować min. 1 punktem sprzedaży paliw zlokalizowanym TYLKO na terenie Gminy Dubiecko. Wykonawca zapewni zamawiającemu możliwość tankowania pojazdów oraz sporządzanie zestawień miesięcznych oraz WZ dla każdego pojazdu osobno. Fakturowanie zakupionego paliwa odbywać się będzie na podstawie faktycznego odbioru zgodnie z zestawieniem WZ do końca każdego miesiąca dla każdego pojazdu osobno. Miesięczne rozliczenia będą dotyczyć każdego pojazdu osobno podając markę pojazdu oraz nr rejestracyjny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia (koncesję) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach