Przetargi.pl
dostawa nici chirurgicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, Mickiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 328 116 , fax. 166 328 116
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
  Mickiewicza 168
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 166 328 116, fax. 166 328 116
  REGON: 30666700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.lubaczowski.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa nici chirurgicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa nici chirurgicznych z podziałem na 9 zadań w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do siwz- formularze cenowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz cenowy załącznik nr 2 do siwz 3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 siwz. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach