Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzyska w 2018 r

Urząd Gminy Brzyska ogłasza przetarg

 • Adres: 38212 Brzyska, Brzyska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 460 120 , fax. 134 460 105
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzyska
  Brzyska 1
  38212 Brzyska, woj. podkarpackie
  tel. 134 460 120, fax. 134 460 105
  REGON: 100753000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzyska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzyska w 2018 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Charakterystyka Gminy Brzyska Powierzchnia Gminy Brzyska 4513 ha. Gmina wiejska w skład, której wchodzą 7 miejscowości : Błażkowa, Brzyska, Dąbrówka, Kłodawa, Lipnica Dolna Ujazd, Wróblowa. Najdalej wysuniętym od centrum gminy jest gospodarstwo położone w masywie leśnym w Błażkowej na granicy z Dębową ok. l0 km - w Kłodawie kilka gospodarstw położonych nad rzeką Wisłoka- 3km od centrum, - W Lipnicy Dolnej - Guminy, przysiółek pod Liwoczem do 6 km. – Brzyska - Krzemyk-przysiółek pod Liwoczem - 3 km – Ujazd – Wróblowa - przysiółek Strebikowa - 4 km -Dąbrówka na granicy z Gamratem- 6,5 km. Szacunkowa ilość nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi ok.1407 nieruchomości zamieszkałe. Szacunkowa liczba mieszkańców objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi ok. 5639 a liczba zameldowanych 6611 II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzyska i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 1.1. Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Na terenie Gminy Brzyska gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wszystkie typy nieruchomości zamieszkałe. 1.2. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 200301, odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzyska i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji do przetwarzania odpadów na następujących warunkach: - zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady komunalne tj. prowadzącej odzysk lub unieszkodliwianie. Odpady należy przetwarzać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawianie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających poddanie odpadów zagospodarowaniu tj. kart przekazania odpadów wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez uprawnioną instalację jeżeli Wykonawca przekazuje odebrane odpady do zagospodarowania innemu podmiotowi lub oświadczenie Wykonawcy o poddaniu odpadów zagospodarowaniu na własnej instalacji według zał. Nr 1. Ilość odpadów odebranych i przekazanych do zagospodarowania dodatkowo będzie potwierdzana sprawozdaniem, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2.1. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych (typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne /metal/ opakowania wielomateriałowe) od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzyska i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji do przetwarzania odpadów . 2.2. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych (typu: szkło, tworzywa sztuczne / metal / opakowania wielomateriałowe) z zestawów pojemników o poj. 1100 l rozstawionych na terenie Gminy Brzyska tzw. dzwonów z miejscowości: Brzyska, Błażkowa, Ujazd, Kłodawa, Wróblowa, Lipnica Dolna, Dąbrówka w ilości 1 pojemnik na miejscowość. Wyposażenie w w/w ilość pojemników zapewni Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji pojemników oraz zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości pojemników. 2.3. Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne / metal / opakowania wielomateriałowe) od właścicieli nieruchomości i z pojemników, na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady komunalne tj. prowadzącej odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawianie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających poddanie odpadów zagospodarowaniu tj. kart przekazania odpadów wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez uprawnioną instalację jeżeli Wykonawca przekazuje odebrane odpady do zagospodarowania innemu podmiotowi lub oświadczenie Wykonawcy o poddaniu odpadów zagospodarowaniu na własnej instalacji według zał. Nr 1. Ilość odpadów odebranych i przekazanych do zagospodarowania dodatkowo będzie potwierdzana sprawozdaniem, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2.4. Odpady komunalne muszą być odbierane z następujących miejsc: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), z terenów niezamieszkałych, na których mieszkańcy przebywają okresowo (np. domy letniskowe) lub gdzie znajdują się budynki w budowie, a także przystanków autobusowych, z wyznaczonych na terenie Gminy miejsc do gromadzenia odpadów przed ich odbiorem (z punktów zbiórki odpadów), z miejsc dodatkowo wyznaczanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Odpady segregowane będą również odbierane z pojemników na segregację z tzw. dzwonów ustawionych w każdej miejscowości w ilości przynajmniej 1 szt. na jedną miejscowość z podziałem na co najmniej: (szkło, tworzywa sztuczne, drobny metal) oraz z miejsc dodatkowo wyznaczanych przez Zamawiającego. 2.5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych rozbiórkowych, zużytych opon, popiołu od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzyska. 2.6. Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, popiołu na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady tj. prowadzącej odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawianie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających poddanie odpadów zagospodarowaniu tj. kart przekazania odpadów wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez uprawnioną instalację jeżeli Wykonawca przekazuje odebrane odpady do zagospodarowania innemu podmiotowi lub oświadczenie Wykonawcy o poddaniu odpadów zagospodarowaniu na własnej instalacji wg Załącznika nr 1. Ilość odpadów odebranych i przekazanych do zagospodarowania dodatkowo będzie potwierdzana sprawozdaniem, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dopuszcza się odzysk odpadów budowlanych i rozbiórkowych poza instalacjami i urządzeniami do przetwarzania odpadów na warunkach określonych w ustawie o odpadach. III.Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odebrania z terenu Gminy Brzyska w całym okresie realizacji zamówienia wyniesie:  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (kod 200301) w ilości około : 358,70 Mg  selektywnie zebrane odpady komunalnych typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne /metal/ opakowania wielomateriałowe w ilości około : 252 Mg (ton);  odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (kod 200201) w ilości: - 5 Mg (ton)  odpady wielkogabarytowe (kod 200307) :- 25,06 Mg (ton)  odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 170107) :-1,72 Mg (ton  zużyte opony- (kod 160103)- :3,66 Mg (ton)  inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 200199 - popiół ( kod 20199)-: 11 Mg popiół Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanej ilości odpadów. IV. Wyposażenie mieszkańców w odpowiednią liczbę pakietów worków na odpady zmieszane i segregowane dostarczone w I i II pakiecie 1. Wyposażenie mieszkańców w 1407 pakietów worków na odpady zmieszane i selektywne zgodnie z zał. nr 8 SIWZ. Szacunkowa ilość worków do wyposażenia nieruchomości wynosi: I Pakiet worków na odpady - zmieszane odpady komunalne – 13.770 sztuk - papier – 4.005 sztuk - szkło – 4.005 sztuk - metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ok.- 13.770 sztuk - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone- ok.- 4005 sztuk - popiół – 4.005 sztuk oraz 100 worków na odpady zmieszane pochodzące z przystanków. Liczba pakietów razem: 1.407 sztuk w tym na odpady zbierane w sposób selektywny 1.335 pakietów na odpady zbierane w sposób nieselektywny : 72 pakietów II Pakiet worków na odpady - zmieszane odpady komunalne - 13.770 sztuk - papier – 4.005 sztuk - szkło - 4.005 sztuk - metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ok.- 13.770 sztuk - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone- ok.- 4.005 sztuk - popiół - 4.005 sztuk oraz 100 worków na odpady zmieszane pochodzące z przystanków. Liczba pakietów razem: 1.407 sztuk w tym na odpady zbierane w sposób selektywny 1.335 pakietów na odpady zbierane w sposób nieselektywny : 72 pakietów 1.1. Ilość worków może ulec zmianie ze względu na zmianę ilości nieruchomości zbierających odpady w sposób selektywny oraz zmianę poziomu selektywnego zbierania odpadów. Wykonawca zapewni worki do zbierania odpadów ułożone w pakiety według zał. nr 8 do SIWZ, w ilości ok. 1407 pakietów. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny posiadać następujące parametry: 1.2.Intensywność zabarwienia (przejrzystość) worka powinna pozwalać na ocenę jego zawartości. Wykonane z folii o grubości: - worek czarny min. 0,05 mm; - worek niebieski min. 0,05 mm; - worek żółty min. 0,05 mm; - worek zielony min: 0,08 mm. - worek brązowy min.0,08 - worek szary-min-0,08 1.3 Pojemność: - worek czarny min. 100 l;  worek niebieski min. 100 l;  worek żółty min. 100 l;  worek zielony min: 80 l.  worek brązowy min. 100 l;  worek szary-min-100 l;  Posiadać następujące nadruki:  Worek czarny „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE” oraz nazwa Wykonawcy  worek niebieski: „PAPIER”- „GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy;  worek zielony: „SZKŁO” - „GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy;  worek żółty: „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” - „GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy  worek brązowy „BIO”- worek „GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy  worek szary „POPIÓŁ” -„GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy  oraz nazwa Wykonawcy. V. Obowiązki wykonawcy  1.Zamówienie obejmuje zbieranie, transport i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (kod 200301) w ilości około : 358,70 Mg  selektywnie zebrane odpady komunalnych typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne /metal/ opakowania wielomateriałowe w ilości około : 252 Mg (ton);  odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (kod 200201) w ilości: - 5 Mg (ton)  odpady wielkogabarytowe (kod 200307) :- 25,06 Mg (ton)  odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 170107) :-1,72 Mg (ton  zużyte opony- (kod 160103)- :3,66 Mg (ton)  inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 200199 - popiół ( kod 20199)-: 11 Mg (ton) 2.Wyposażenie mieszkańców w odpowiednią liczbę pakietów worków na odpady zmieszane i segregowane jak w zał. nr 8 do SIWZ. 2.1. Pierwszy pakiet worków na odpady Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 14 dni od czasu podpisania umowy. 2.2. Drugi pakiet worków zostanie dostarczony do 31.05.2018r. 3.Zapewnienie zestawów pojemników ( szkło, tworzywa sztuczne /metal/ opakowania wielomateriałowe) o poj. 1100 l rozstawionych na terenie Gminy Brzyska tzw. dzwonów z miejscowości: Brzyska, Błażkowa, Ujazd, Kłodawa, Wróblowa, Lipnica Dolna, Dąbrówka w ilości przynajmniej 1 pojemnik na miejscowość.(szkło- pojemnik zielony, tworzywa sztuczne /metal/ opakowania wielomateriałowe - pojemnik żółty) 4.Sporządzenie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach oraz określonych przez Zamawiającego. 5.Wykonywanie przedmiotu zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne. 6.Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady z tzw. dzikich wysypisk – wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. VI. Częstotliwość odbioru odpadów: a) zmieszanych zbieranych w sposób nieselektywny z częstotliwością 1 raz w miesiącu, b) zbieranych w sposób selektywny z częstotliwością 1 raz w miesiącu (szkło, tworzywo sztuczne, papier, metale, opakowania wielomateriałowe, popiół), c) odpady wymienione w pkt. a i b powinny być zbierane w tym samym dniu jednak oddzielnym transportem. d) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady biodegradowalne oraz zielone, pochodzące z gospodarstw domowych powinny być odbierane z częstotliwością 1 raz w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu ich zbierania. e)Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia własnego kontenera o pojemności (6000 l - 7 000 l) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny odbiór. f)Harmonogram wywozu odpadów oraz trasy zbiórki odpadów, opracowane przez Wykonawcę zostaną przedstawione Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy. g) Dystrybucja harmonogramów w wersji papierowej należy do Zamawiającego. VII. Organizacja zbierania i wywozu odpadów 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących wokół miejsc odbioru odpadów. Ze względu na trudny teren w niektórych przysiółkach istnieją zwyczajowo przyjęte punkty, gdzie mieszkańcy sami wystawiają swoje odpady co umożliwia Wykonawcy ich bezproblemowy odbiór. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest w razie uszkodzenia worków, (np. przez zwierzęta) uprzątnąć teren takiej zbiórki. Odpady segregowane odbierane będą w tym samym dniu, co odpady niesegregowane, lecz innym środkiem transportu. 3)Wykonawca odbierając odpady sprawdza: a)prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi (nalepki z nadanymi numerami gospodarstwa domowego) - stale; b) rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. 4.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00. a) Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy. 5. Przekazanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych), do uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady komunalne tj. prowadzącej odzysk lub unieszkodliwianie powinno odbywać się w tym samym dniu co ich zbiórka, po uprzednim zważeniu ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej posiadającej aktualny dokument legalizacji. Ważenie winno się odbywać na podstawie „dowodu ważenia”, które Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach miesięcznych wraz z fakturą. 6. Odpady segregowane, odpady wielkogabarytowych, zużyte opony, popiół, Wykonawca będzie zobowiązany zebrać i niezwłocznie przekazać do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami zapewniając osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania – obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów . 8. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zbierane selektywnie w sposób zapobiegający ich mieszaniu. 9. Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze odpadów komunalnych do zachowania należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami) . 10. Zamawiający w terminie do 30 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych zbiórką odpadów komunalnych wraz z informacją o zadeklarowanej formie segregacji odpadów (selektywnie bądź odpady zmieszane). 11. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska oraz w zadeklarowany sposób (zbierane selektywnie bądź jako odpady zmieszane). 12. Systematycznej kontroli wykonywania segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Prowadzenie w tym zakresie szczegółowej ewidencji ilościowej i jakościowej takiej segregacji. 13. Wykonawca zobowiązany jest do losowego sprawdzania, nie mniej niż 10% (10 worków na 100) worków z odpadami posegregowanymi (w tym również worków z pozostałością po segregacji) pod kątem jakości i rzetelności prowadzonej segregacji odpadów a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska, odebrać odpady jako zmieszane powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego, podając numer gospodarstwa domowego oraz dane ilościowe i dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie (notatka, dokumentacja fotograficzna).Notatka powinna zawierać w szczególności: numer gospodarstwa domowego gdzie odpady gromadzone są niezgodnie z wymaganiami regulaminu (deklaracja), rodzaj niezgodności i termin odbioru odpadów. Notatka powinna być podpisana przez dwóch pracowników odbierających odpady. 14. Wykonawca jest również zobowiązany do wyrywkowej kontroli właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie jest ujęta w wykazie nieruchomości, który będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie bądź pocztą elektroniczną Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie. 16. Wykonawca odpowiada za awarie samochodów i sprzętu przeznaczonego do odbioru i transportu. 17. Wykonawca będzie ponosił koszty opóźnienia w odbiorze odpadów. 18. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 19. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 21. Zamawiający i właściciele nieruchomości winni mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą emaliową z jego przedstawicielem - co najmniej w godzinach:7.00 – 15.00 w dni robocze. 22. Wykonawca zapewni, aby odbiór odpadów komunalnych dokonywany był przez osoby wyposażone w jednolite, estetyczne ubrania robocze z wyraźnym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy. 23. Za ewentualne szkody spowodowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy na nieruchomościach odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy odbierające odpady. 24. Wykonawca zobowiązuje się dostosować wielkość i rodzaj pojazdów odbierających odpady do tonażu, szerokości, rodzaju nawierzchni i innych parametrów dróg. 25. Wykonawca zachowa uzyskane w trakcie realizacji umowy dane, a w szczególności dane osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wynikające z realizacji przedmiotowego zamówienia. 26. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji. 27. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym celu Wykonawca wyznaczy Koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.Koordynator odpowiadał będzie za nadzorowanie ze strony Wykonawcy wykonywania przedmiotu umowy. 28. Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W szczególności w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wymienionych ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z poźn. zm.). 29. Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122z późn. zm). 30. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645 z późn. zm.). 31. Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbieranych odpadów.). Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 32. Wykonawca obowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 33. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 10 dnia miesiąca następnego obowiązany jest złożyć pisemną informację o wykonaniu przedmiotu zamówienia w danym miesiącu. Informacja w szczególności powinna zawierać: a) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów (w tym popiołu ) odebranych z terenu Gminy Brzyska; b)stwierdzone nieprawidłowości dotyczące sposobu segregacji przez właścicieli nieruchomości 34. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest również do wystawienia karty przekazania odpadów. 35. Ponadto Wykonawca, na każde pisemnie żądanie Zamawiającego udostępni niezwłocznie (w ciągu 3 dni roboczych) wszelkie dane lub inne informacje związane z realizacją zamówienia. 36. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z realizacja zamówienia. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia. VIII. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej. 1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowana na terenie Gminy Brzyska, lub w odległości nie większej niż 50 km od granicy Gminy Brzyska. a) Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122 z późn. zm). 2) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów. W dyspozycji Wykonawcy winno być co najmniej: a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) jeden pojazd przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów za pomocą dźwigu HDS. 3) Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów muszą posiadać system pozycjonowania satelitarnego umożliwiający sprawdzenie aktualnej lokalizacji pojazdów. 4) Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122z późn. zm). 5) Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy winien: a) przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi; b) Wykonawca zobowiązany jest dysponować oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. c) Umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo – transportowej w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego. IX. Sposób rozliczania za wykonywane usługi 1)Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie według podanych cen jednostkowych w formularzu ofertowym przemnożonych przez ilość wywiezionych odpadów, raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca za który wystawiana jest faktura, z terminem płatności do 30 dni od przedłożenia faktury. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączać karty przekazania odpadu, dowody ważenia odpadów oraz wydruki z odczytu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego trasy przejazdów samochodów odbierających odpady. 2)Wykonawca podaje w ofercie zryczałtowane stawki jednostkowe według poniższego zestawienia: a) jedną stawkę za zebranie i transport 1 Mg odpadów: niesegregowanych, odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych) w workach, pojemnikach, kontenerach oraz luzem w miejscach zbierania odpadów. b)jedną stawkę za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów zbieranych selektywnie gromadzonych w workach, pojemnikach oraz odpadów wielkogabarytowych, popiołu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych gromadzonych w workach, pojemnikach, kontenerach oraz luzem w miejscach zbierania odpadów X. Przepisy wykonawcze 1) Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z : ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) wraz z przepisami wykonawczymi; Uchwałą Nr XIII/106/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska z późn. zm. Uchwałą Nr XIII/107/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 czerwca 2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzyska, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 934 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 2167 późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r.poz. 122z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. nr 104 poz. 868 z późn. zm.); Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego . przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia; zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyką zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90510000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: - Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987.); - Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r.poz. 1289) prowadzonego przez Wójta Gminy Brzyska.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach