Przetargi.pl
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła

Gmina Bojadła ogłasza przetarg

 • Adres: 66130 Bojadła, ul. Sulechowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 523 332 , fax. 683 523 346
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bojadła
  ul. Sulechowska 35
  66130 Bojadła, woj. lubuskie
  tel. 683 523 332, fax. 683 523 346
  REGON: 97077059200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojadla.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w Bojadłach ze studni głębinowych do stacji hydroforni, który zaopatruje w wodę do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców gminy Bojadła. Długość wodociągu L=535m o średnicy PE225 mm SDR 11, na co składa się: L= 535m + podejścia do urządzeń 5m PE 225 SDR 11 = 540m zasuwa O 200 z uszczelnieniem miękkim - 3 szt. Połączenie rurociągów z zasuwami wykonać za pomocą odpowiednich kołnierzy. Projektuje się ułożenie przewodów na głębokości ok. 1,5 m od powierzchni terenu do góry przewodu wodociągowego. Na załamaniach i łukach sieci zastosować bloki oporowe betonowe. Na 20 cm obsypce należy położyć niebieską taśmę ostrzegawczą. Nie ma możliwości montażu hydrantu na proj. sieci. Po wpięciu nowego rurociągu do stacji uzdatniania wody oraz pomp głębinowych należy zabezpieczyć starą sieć wodociągową poprzez zaślepienie jego ujść np. poprzez wstawienie dekli lub zaślepek itp. Po zakończeniu prac koniecznym jest wykonanie prób szczelności ułożonego przewodu wodociągowego. Po pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą, a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Następnie należy wykonać badania bakteriologiczne, celem sprawdzenia czy woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporządzeniem RMZ w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. Badania muszą zostać wykonane na stacji SUW Bojadła oraz w budynkach pobierających wodę z przedmiotowego wodociągu tj. - Klenica, Szkoła Podstawowa, sanitariat na parterze - Bojadła, Urząd Gminy, sanitariat na I piętrze. Dla ww. obiektów muszą zostać pobrane minimum po jednej próbce, w ramach której dla każdego z punktów zostaną zbadane poniższe parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne: - Escherichia coli (E. coli) - Bakterie grupy coli - Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C - Enterokoki - Barwa - Mętność - Smak - Zapach - Stężenie jonów wodoru (pH) - Przewodność elektryczna - Amonowy jon - Azotyny. W skład robót wchodzi również modernizacja szafy sterowniczej w budynku hydroforni. W tym celu w/w szafę należy zmodernizować oraz zamontować falowniki dla pomp głębinowych ujęcia wody pitnej w miejscowości Bojadła. Wykonać instalację umożliwiającą przekazanie sygnałów alarmowych dla poszczególnych numerów komórkowych za pomocą modułu GSM o zaniku napięcia w hydroforni i komunikacie włamania. Modernizacja szafy sterowniczej będzie miała na celu automatyczne jak i manualne przełączanie pomp głębinowych. Roboty polegające na włączeniu nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej do istniejących studni głębinowych oraz hydroforni nie mogą spowodować przerw w dostawie wody do odbiorców dłuższych niż 10 godzin. Prace polegające na włączeniu nowej sieci do w/w obiektów należy uzgadniać z zarządcą sieci tj. Gminą Bojadła z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.: - protokoły prób szczelności, - protokoły odtworzenia nawierzchni dróg, - aktualne wyniki badań wody, - projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy, - inwentaryzacja geodezyjna wodociągu z klauzulą ośrodka dokumentacji geodezyjnej, - oświadczenia kierownika budowy, - oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót Oraz pozostałe dokumenty m.in. celem przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej (poglądowym/pomocniczym przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie technicznym, rysunkach). Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ. Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II i III części SIWZ. 1. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonać wizji w terenie miejsca budowy, celem sprawdzenia czy nie wystąpiły zmiany w stosunku do informacji zawartych w całej dokumentacji np. warunków terenowych, gruntowo-wodnych, placu budowy i warunków związanych z wykonaniem wszystkich prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny i możliwości wykonania wszystkich prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 2. Przedmiar robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiar pełni tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym – mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji. 2.1 Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, opisach urządzeń sieci wodociągowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa „lub równoważne”. Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Przez słowo „równoważne” Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, urządzenia, efekty oczyszczania ścieków i materiały o parametrach nie niższych niż wskazane zostały w opisach sieci wodociągowej posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału, urządzeń itp. spoczywa na Wykonawcy. 2.2 Poza zakresem robót budowlanych opisanych w/w dokumentacji, przedmiotem zamówienia są roboty i czynności związane m.in. z: - budową, utrzymaniem i rozbiórką zaplecza budowy, - budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane, - zapewnieniem odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy, - koordynacją robót podwykonawców branżowych, - zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, - uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, - zabezpieczeniem mienia zgromadzonego na placu budowy, - z zasileniem w energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.) - utrzymaniem istniejących dróg w stanie nienaruszonym, - obsługą geodezyjną budowy, - zabezpieczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, - usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, - transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z ich utylizacją, - przeprowadzenie branżowych prób i sprawdzeń, odbiorów technicznych i technologicznych, - zastosowanie / dostosowanie odpowiednich robót i sprzętu do panujących warunków w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji, - w przypadku zmian gruntowo wodnych przewidzieć odwodnienie wykopów, - przystosowanie wszystkich projektowanych obiektów w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ich zagłębienia w stosunku do założonego w projekcie (głębokość rury wychodzącej z budynku przyjęto na podstawie deklaracji właściciela), - uruchomieniem wodociągu i przeszkoleniem użytkowników hydroforni w zakresie obsługi i eksploatacji wodociągu wraz z przekazaniem instrukcji obsługi, - opracowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, - wykonaniem co najmniej 5 zdjęć dla zadania (wykonanych na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci elektronicznej na płycie CD, - wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej, - oraz wszystkich innych nie wymienionych robót i czynności niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia (w tym również urządzenia elektryczne np. falowniki, czujniki, itd.) na okres minimum 5 lat (60 miesięcy) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót. 2.4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 2.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących nw. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1a do SIWZ (przykładowy przedmiar robót), b) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach