Przetargi.pl
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce.

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 111 215 , fax. 713 111 252
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  Al. Pałacowa 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 713 111 215, fax. 713 111 252
  REGON: 93193507500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej przy ul. Chabrowej 99. Rozbudowa polega na dobudowaniu nowego skrzydła budynku połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym, teren przy nowej części zostanie wzbogacony o boisko do piłki nożnej oraz drogę dojazdową i parkingi. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót na terenie inwestycji 2.1. Przygotowanie terenu pod budowę: 2.1.1. ogrodzenie terenu budowy 2.2. Budowa budynku: 2.2.1. rozbiórka istniejącego utwardzenia kolidującego z projektowaną inwestycją, 2.2.2. rozbiórka fragmentów istniejących wewnętrznych przyłączy kolidujących z planowaną inwestycją, 2.2.3. wykonanie zewnętrznych, doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza energetycznego, 2.2.4. niwelacja mas ziemnych na terenie inwestycji, 2.2.5. wykonanie wykopów pod fundamenty budynku, oraz wymiana warstw ziemnych pod budynkiem, 2.2.6. wykonanie ław i stóp fundamentowych wraz z warstwami podbetonowymi, 2.2.7. wykonanie izolacji poziomych, 2.2.8. wykonanie ścian fundamentowych, 2.2.9. wykonanie izolacji pionowych, 2.2.10. wykonanie posadzki na gruncie, 2.2.11. wykonanie izolacji poziomych, 2.2.12. wypełnienie wykopu ścian fundamentowych piaskiem zagęszczonym mechanicznie, 2.2.13. wykonanie infrastruktury technicznej na działce przyłącza do budynku, 2.2.14. wykonanie konstrukcji murowych projektowanego budynku, 2.2.15. wykonanie stropów i konstrukcji dachu, 2.2.16. montaż elementów pokrycia dachowego i warstw stropodachowych, 2.2.17. montaż ślusarki oraz stolarki oraz prace elewacyjne, 2.2.18. wykonie prac instalacyjnych w zakresie prac elektrycznych i instalacyjnych, 2.2.19. prace wykończeniowe wewnątrz budynku. 2.3. Budowa dróg dojazdowych do budynku, oraz ciągów pieszych: 2.3.1. wykonanie nawierzchni pieszej oraz drogi pożarowej, 2.3.2. wykonanie chodników oraz pozostałych utwardzeń, 2.4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku: 2.4.1. wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, 2.4.2. obsianie trawą wyznaczonego terenu, 2.4.3. montaż elementów małej architektury: oświetlenie zewnętrzne. 3. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej opracowanej przez MENS mgr inż. Grzegorz Pełczyński, ul. Wojskowa 3L/6, 60-792 Poznań. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy opisanych w dokumentacji projektowej tablic multimedialnych (będą one przedmiotem odrębnego postępowania) co jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przygotowania infrastruktury niezbędnej do podłączenia i uruchomienia przedmiotowych tablic. 5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje również wykonania robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej (od studni KD 2.1. do studni KD 2.7) – zakres ten realizowany jest przez inny podmiot. 6. W związku z faktem, iż rozpoczęto już realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej koordynacji z podmiotem realizującym budowę przedmiotowej sieci. Po zrealizowaniu przedmiotowego odcinka Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację powykonawczą wybudowanego odcinka (wraz z zarejestrowanym dziennikiem budowy). 7. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, a w tym m. in. wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnych dróg dojazdowych, organizacji ruchu, doprowadzenia mediów na czas budowy, zajęcia pasa dróg publicznych lub wewnętrznych, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy. Uwaga: brak realizacji zaleceń nadzoru inwestorskiego w zakresie bhp, porządku na budowie, zabezpieczenia i znakowania jej terenu może być obok zastrzeżeń do realizacji prac podstawą odmowy akceptacji protokołu zaawansowania robót (tabeli rozliczeniowej). 8. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z włączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej a w tym wykonania czynności technicznych i formalnych. Podobnie Wykonawca będzie w imieniu Zamawiającego wykonywał inne czynności, które są niezbędne dla realizacji zamówienia, jak np. zgłoszenia wykonania robót do odpowiednich organów lub służb. Wykonawca zawrze umowy na dostawy mediów, które następnie zostaną przepisane na użytkownika obiektu z chwilą jego przekazania. 9. Wykonawca zapewni stały nadzór geotechniczny nad budową, w ramach którego przeprowadzi także kontrolne badania gruntu zastanego na placu budowy, w tym jego stopnia zagęszczenia. 10. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu jak np. zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniem na użytkowanie włącznie. Sporządzi także wymagane świadectwo energetyczne. 11. W ramach zamówienia Wykonawca opracuje instrukcję przeciwpożarową, dokona wyposażenia i oznakowania w tym zakresie. 12. Budowę należy prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej. W szczególności należy zapobiegać oddziaływania pylenia i hałasu na sąsiednie nieruchomości. Należy również utrzymywać porządek na drogach dojazdowych. 13. Do obowiązków Wykonawcy należy również ścisła współpraca i koordynacja terminów wykonywania robót budowlanych z użytkownikiem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej), w szczególności uzgadnianie każdorazowo robót uciążliwych (głośnych, niebezpiecznych) ze względu na prowadzone na terenie obiektu zajęcia. Ze względu na prowadzone na terenie obiektu zajęcia należy również przewidzieć wykonywanie robót związanych z budową łączników nowego budynku z istniejącym na okres wakacyjny. 14. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na dwa tygodnie rad budowy z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób w zależności od potrzeb. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 15. Na potrzeby organizacji Rad Budowy oraz pracy przedstawicieli Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru, Wykonawca zapewni pomieszczenie o z dostępem do komputera posiadającego dostęp do Internetu, stół konferencyjny z krzesłami na min. 12 osób oraz dwie zamykane szafy na dokumenty. 16. Wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i nie wymagające wykonania winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności i niezwłocznie przedstawione wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji nadzorowi a następnie Zamawiającemu. 17. Wykonawca będzie zobowiązany na bieżąco sporządzać dokumentację fotograficzną, która w szczególności obejmie roboty ulegające zakryciu. 18. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści 2 egzemplarzach, w skład której wejdą m. in. dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, protokoły badań i prób, oświadczenie kierownika budowy, geodezyjna mapa powykonawcza, dokumentacja fotograficzna. Ponadto Wykonawca przekaże komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru. 19. Po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być scedowane przez Zamawiającego na użytkownika obiektu. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w przeglądach obiektu nie częściej niż jeden raz w roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 20. W przypadku realizacji dostaw na budowę realizowanych przez Zamawiającego Wykonawca umożliwi te dostawy, a także zapewni ich bezpieczeństwo na obiekcie oraz zobowiązany będzie do współpracy w tym zakresie. 21. Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robot, dwa egzemplarze kompletnej instrukcji w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji obiektu. W instrukcji tej zawarte będą informacje dotyczące serwisu, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 95% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 15 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 21.1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 21.2. Spis treści 21.3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 21.4. Gwarancje producenta 21.5. Wykresy i ilustracje 21.6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 21.7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 21.8. Instrukcje instalacyjne Procedura rozruchu 21.9. Właściwa regulacja 21.10. Procedury testowania 21.11. Zasady eksploatacji 21.12. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 21.13. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 21.14. Środki ostrożności 21.15. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 21.16. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 21.17. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 21.18. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 21.19. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 22. Wykonawca ma obowiązek przekazania powykonawczo zestawienia zakresów oraz kosztów inwestycji wg. klasyfikacji rodzajowej środków trwałych. 23. Proponuje się wywóz gruntu i gruzu na składowisko w Tyńcu nad Ślęzą (wraz z jego rozplantowaniem), po wcześniejszym uzgodnieniu w tut. Urzędzie. Wykonawca poniesie koszty transportu i rozplantowania, natomiast przyjęcie odpadów będzie nieodpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr RBPiZN-OSIGO-205/0151/2008.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości: 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 2. Wadium powinno zostać wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Kobierzyce pod numerem 82 95750004 0000 0130 2000 0380 z dopiskiem – Wadium/ Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) na adres poczty elektronicznej: sjanaszkiewicz@ugk.pl w wydzielonym odrębnym pliku (np. pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać znak sprawy oraz nazwę postępowania, do którego wadium jest wnoszone. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ, a także musi posiadać co najmniej następujące elementy: • nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP, należy wymienić wszystkich Wykonawców), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, • kwotę gwarancji, • termin ważności gwarancji, • wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, • zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP. • musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 Pzp. 1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) Pzp, 1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach