Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 56 ZADAŃ.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3689584 , fax. 71 36 89 583; 36 89 234
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  pl. Hirszfelda 12
  53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3689584, fax. 71 36 89 583; 36 89 234
  REGON: 00029009600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.DCO.COM.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 56 ZADAŃ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na 56 zadań; środków antyseptycznych do błon śluzowych, - preparatów dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, - środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji powierzchni, - produktów do mycia i pielęgnacji skóry i rąk, - sterylnych preparatów do dezynfekcji powierzchni w Pracowni przygotowania leków cytostatycznych w Aptece Szpitalnej, - płynów i drobnego sprzętu do Centralnej Sterylizatorni, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, według przeznaczenia i charakterystyki, zawiera Arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy - załącznik Nr 1 do SIWZ. a. Wymagany minimalny termin ważności asortymentu – min. 9 m-cy liczone od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, która w świetle obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia Wykonawcę zamówienia do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi - w przypadku zaoferowania produktów leczniczych. Wykonawca nie może polegać na koncesji lub zezwoleniu wydanych dla innych podmiotów, gdyż posiadanie uprawnień leży poza granicami dopuszczalnych ustawą przypadków udostępnienia potencjału przez inny podmiot. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający prosi o złożenie Arkusza w formie nośnika informatycznego (płyta CD), na którym Wykonawca umieści nazwę i adres Wykonawcy Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Druk oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 3 do SIWZ. Pełnomocnictwo – jeżeli jest niezbędne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach