Przetargi.pl
ROZBUDOWA ULICY NAGÓRNEJ W KOLE

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 62-600 Koło, ul. Toruńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 610 576 , fax. 632 610 576
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Toruńska 200
  62-600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. 632 610 576, fax. 632 610 576
  REGON: 31102298900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzd@starostwokolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA ULICY NAGÓRNEJ W KOLE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole" 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 3. Zakres robót budowlanych dla branży drogowej obejmuje: - roboty pomiarowe, - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórki elementów dróg, rury ochronne, regulacja studni dla urządzeń podziemnych - roboty ziemne (nasypy, wykopy), - wykonanie elementów odwodnienia korpusu drogowego - przebudowa kanału pod koroną ulicy Ø 800 mm, obudowa wlotu/wylotu betonowymi ściankami czołowymi, umocnienie skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie brukiem kamiennym, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (kolor grafit i biała), podbudowie z mieszanki betonowej C 16/20 gr. 25 cm, warstwie odsączającej gr. 20 cm, - wykonanie ścieku ulicznego z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki betonowej C 12/15 gr. 25 cm (kolor grafit), - wykonanie elementów ulic - chodników i ciągów pieszo - rowerowych z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z mieszanki betonowej C 8/10 gr. 10 cm i warstwie odsączającej gr. 15 cm, wyspy dzielącej z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z mieszanki betonowej C 8/10 gr. 15 cm i warstwie odsączającej gr. 15 cm, zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z mieszanki betonowej C 8/10 gr. 15 cm i warstwie odsączającej gr. 15 cm, zatok postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z mieszanki betonowej C 12/15 gr. 25 cm i warstwie odsączającej gr. 20 cm, wbudowanie krawężników i obrzeży, UWAGA! Przy wykonywaniu elementów ulic - t.j.: jezdni, ścieków, chodników, ciągów pieszo - rowerowych, zjazdów, zatok postojowych, Zamawiający wymaga zastosowania betonowej kostki brukowej bezfazowej. - w zakresie zieleni: ręczne plantowanie i zagęszczanie powierzchni wraz z humusowaniem i obsianiem trawą, - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wyniesienie w teren oznakowania pionowego i ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 4. Zakres robót budowlanych dla branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa obejmuje: Odcinek 1- ul. Nagórnej od skrzyżowania z ul. Powstania Warszawskiego do projektowanej ul. Poległych  kolektor deszczowy  400mm - 371,50 m,  przykanaliki  200mm – 12 szt/ 26,0 m Odcinek 2 - ul. Nagórnej od skrzyżowania z projektowaną ulica Poległych do gruntów kolejowych Poznań – Warszawa  kolektor deszczowy  600mm - 440,80 m,  kolektor deszczowy  500mm - 203,00 m,  kolektor deszczowy  400mm - 306,90 m,  kolektor deszczowy  300mm - 14,00 m,  przykanaliki  200mm – 42 szt/ 156,50 m Odcinek 3 - ul. Poległych  kolektor deszczowy  400mm - 52,50 m,  kolektor deszczowy  300mm - 74,40 m,  przykanaliki  200mm – 10 szt/ 36,50 m  osadnik do podczyszczania wód deszczowych V2B1 służący do wydzielania zawiesiny łatwoopadającej o gęstości większej od 1 kg/dm3 ze ścieków deszczowych płynących kanalizacją rozdzielczą - urządzenie zbudowane z dwóch cylindrycznych zbiorników połączonych rurą centralną, pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszczeń opadających (zawiesiny), drugi zbiornik podzielony jest na dwie komory, pierwsza komora stanowi „pułapkę części pływających”, druga - pełni rolę komory odpływowej. Przewód wlotowy wprowadzony jest do zbiornika pierwszego stycznie do pobocznicy, co wymusza ruch wirowy ścieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurą centralną, znajduje się w centralnej części.  separator PSW Lamela do oddzielania wód deszczowych i roztopowych ze związków ropopochodnych oraz końcowego doczyszczania z zawiesiny. Separator zbudowany z monolitycznego korpusu betonowego z kompletnym wyposażeniem wewnętrznym, kręgu nadbudowy i pokrywy z włazem. Wewnątrz korpusu umieszczone są na wspornikach sekcje żaluzjowe, na których zachodzi oddzielanie zanieczyszczeń. Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane są do pracy w środowisku agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. Zamknięcie stanowi pokrywa betonowa z włazem/włazami.  kolektor deszczowy - kanalizację deszczową odprowadzającą wody deszczowe zaprojektowano z rur kanałowych z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o średnicy 600/719, 500/598, 400/475 i 300/353mm 8kPa łączonych na kielichy i uszczelkę elastomerową. Sztywność obwodowa rur 8 kN/m2 .  studnie kanalizacyjne - na trasie kanalizacji deszczowej występują typowe studnie kanalizacyjne wykonane kręgów żelbetowych z betonu B45 1200 i 1500 mm. Kręgi żelbetowe denne z zabudowanymi przejściami szczelnymi – tuleja, ustawione na fundamentach betonowych z betonu C 35/45. Na kręgu dennym ustawić kręgi i przykryć płytą pokrywową PP 1,74/0,60 z betonu C 35/45 ( PP 1,24/0,60 ) z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400,  wylot żelbetowy - wylot kanału kanalizacji deszczowej zaprojektowano w korycie kanału Lubiny jako konstrukcję żelbetową monolityczną. Parametry techniczne wykonania budowli zawarte są na rysunkach konstrukcyjnych nr 14 i 15 dokumentacji branżowej. 5. Zakres robót dla branży telekomunikacyjnej obejmuje: Etap I a) przebudowa kanalizacji teletechnicznej Istniejący ciąg kanalizacji koliduje z projektowaną przebudową na odcinku A-B. Jest to odcinek kanalizacji w ul. Nagórnej pomiędzy ul. Powstania Warszawskiego a blokiem ul. Tulipanowa 10. Należy pobudować nowy odcinek kanalizacji dwuotworowej z rur RHDPEp 110/6,3 ze studniami SKR-2 z pokrywą typu ciężkiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstania Warszawskiego do istniejącej studni D28. Istniejącą studnię D28 należy przebudować na SKR-2 z pokrywą typu ciężkiego. Dalej od tej studni należy pobudować w kierunku ul. Tulipanowej kanalizację jednootworową z rur RHDPEp 110/6,3 ze studniami SKR-1 z pokrywą typu ciężkiego. Studnię nr 5 należy nabudować na istniejącym kablu doziemnym. W celu możliwości wykonania bezprzerwowego przełączenia kabli należy je przełączyć w istniejącej studni D23 ( na wysokości posesji ul. Nagórna 26).W związku z tym studnię należy przebudować do wielkości SKR-2 z pokrywą typu ciężkiego. Pomiędzy istniejącą studnią D23 a kolizyjną studnią D24 istnieje przejście pod ulicą Powstania Warszawskiego. Ułożone są 4 rury. Dwie rury są grubościenne, z których jedna jest zajęta przez 6 kabli. W związku z powyższym po rozebraniu kolizyjnej studni rurę wolnego otworu należy przedłużyć do nowowybudowanej studni SKR-2 oznaczonej na rys 4 nr 1. Następnie wykonać dwuetapowo przełączenie kabli w pierwszej kolejności przełączyć 6 kabli z zajętego otworu w górnej części studni D23 i po uwolnieniu tego otworu dokonać przedłużenia drugiej rury do nowowybudowanej studni , a następnie przełączyć pozostałe 3 kable. Po wybudowaniu kanalizacji i przełożeniu kabli należy zlikwidować kolizyjne odcinki i kolizyjne studnie. b) przebudowa linii kablowych miedzianych Do przebudowy są kable magistralne, rozdzielcze i przyłącza. Przebudowę kabli wykonać zgodnie z rys. 5-10 dokumentacji branżowej. Po zaciągnięciu projektowanych kabli w studniach wykonać złącza z istniejącymi kablami. Przełączenie kabli należy wykonać dwuetapowo ze względu na brak możliwości nabudowania kolizyjnej studni na istniejącym ciągu i bezprzerwowym przełączeniu w niej kabli. Po przebudowie sieci należy zlikwidować kolizyjne odcinki kabli . c) przebudowa linii kablowej światłowodowej operatora INEA S.A. W kolizyjnym odcinku kanalizacji teletechnicznej przebiega kabel światłowodowy Z-XOTKtsd48J relacji ul. Kolejowa 1 - ul. Narcyzowa 3. Zgodnie wydanymi warunkami technicznymi i rys. 11 dokumentacji branżowej należy przebudować kolizyjny odcinek kabla OTK. Do przebudowy kabla OTK można przystąpić po przebudowie kanalizacji telekomunikacyjnej operatora ORANGE POLSKA. Z budynku przy ul. Narcyzowej 3 należy ściągnąć około 35,0 m zapasu do wysokości studni D28. W studni tej przeciąć kabel i wycofać go do wysokości studni D23. Następnie ułożyć kabel ponownie w kanalizacji do wysokości studni nr3. Do studni tej doprowadzić również drugi odcinek kabla pozostały po przecięciu od studni D28. W studni nr 3 wykonać złącze przelotowe. na przebudowywanym kablu. W studni tej należy zamontować stelaż zapasu, na którym pozostanie pozostała część kabla OTK po przebudowie. Złącze wykonać w mufie FOSC 400 B4. Etap II a) przebudowa kanalizacji teletechnicznej Istniejący ciąg kanalizacji koliduje z projektowaną przebudową na odcinku E-F i G-H-I. Należy pobudować nowe odcinki kanalizacji dwuotworowej z rur RHDPEp 110/6,3 ze studniami SKR-2. Studnie nr.13 i 21 nabudować na istniejących ciągach kanalizacji. Studnie nr 17 nabudować na istniejącym kablu doziemnym. W istniejącej studni położonej na wysokości posesji nr 73, która znajdzie się w projektowanym parkingu wymienić pokrywę na typ ciężki. Kolizyjny słupek rozdzielczy wraz ze studnią położony przy posesji nr 79 należy przebudować. Ze względu na projektowane łuki przyszłej ulicy należy go przenieść na drugą stronę ulicy na wysokości dz.29. Słupek - typu Agmar SRP 1100-AT/TSK, w którym należy zamontować głowicę KRONE 10-par. Po wybudowaniu kanalizacji i przełożeniu kabli należy zlikwidować kolizyjne odcinki i kolizyjne studnie. b) przebudowa linii kablowych miedzianych Do przebudowy są kable rozdzielcze i przyłącza. Przebudowę kabli wykonać zgodnie z rys.14-18 dokumentacji branżowej. Po zaciągnięciu projektowanych kabli rozdzielczych w studniach wykonać złącza z istniejącymi kablami. Przełączenie kabli należy wykonać bezprzerwowo. Po przebudowie sieci należy zlikwidować kolizyjne odcinki kabli . Przyłącza należy przebudować kablami XzTKMXpw 3x2x0,5. Kable należy pobudować w kanalizacji i doziemnie do punktów styku z kablami ułożonymi w kierunku abonentów. Na projektowanych wjazdach do posesji kable ułożyć w rurze ochronnej RHDPEp 110/6,3. c) likwidacja linii słupowej napowietrznej i przebudowa przyłączy napowietrznych W porozumieniu z Telekomunikacją Polską zostanie zlikwidowana linia słupowa napowietrzna. Materiały niezbędne do przebudowy przekaże TP S.A. Przyłącza napowietrzne zostaną przebudowane na doziemne. Przy posesji nr 54 należy pobudować nowy słupek kablowy typu Agmar SRP 1100-AT/TSK, w którym należy zamontować głowicę KRONE 10-par. Ze słupka należy pobudować przyłącza do posesji zgodnie z rys. 20 dokumentacji branżowej. Pozostałe przyłącza pobudować z istniejących słupków. Istniejące kable doziemne nie podlegające przebudowie należy zabezpieczyć na wjazdach i przy przejściach pod ulicą rurą osłonową dwudzielną AROT A120 PS. Przełączenie kabli należy wykonać bezprzerwowo. Po przebudowie sieci należy zlikwidować kolizyjne odcinki kabli . 6. Zakres robót dla branży energetycznej obejmuje: Przebudowa linii SN 15 kV (likwidacja kolizji)  Istniejący kabel typu HAKnFtA 3x150 mm2 na odcinku kolidującym z drogą należy przebudować poza krawędź jezdni i ułożyć według trasy podanej na planie sytuacyjnym.  Nowy fragment kabla typu 3 x XRUHAKXs 1x150 mm należy połączyć z istniejącym za pomocą muf przejściowych z tworzyw termokurczliwych.  Istniejący słup krańcowy linii 15 kV należy przebudować wynosząc go poza teren kolizji.  Na projektowany słup typu K2/2go/-12(E10)x2 wprowadzić istniejący kabel typu 3xXUHAKXS 1x240 zasilający stację transformatorową SN/nN nr 71158.  Na słupie K2 (2 go)-12/(E-10)x2 zabudować ograniczniki przepięć. Oporność uziemienia słupa nie powinna być większa niż 3,33 oma.  Istniejący kabel 3xHAKuFłA 3x150 na odcinku skrzyżowania ul. Nagórnej z ul. Konwaliową i Powstania Warszawskiego przebudować bez przecinania wg trasy podanej na załączonym planie sytuacyjnym.  Linie kablowe 15 kV przy skrzyżowaniach z projektowanymi wjazdami do posesji oraz drogami miejskimi należy chronić rurą dwudzielną z polietylenu HDPE np. APS o średnicy 160 mm. Przebudowa linii 0,4 kV (likwidacja kolizji)  Istniejącą linię napowietrzną stanowiącą obwód IV i V stacji 70197 należy przebudować wynosząc ją poza teren kolizji. Zastosować słupy wirowe typu E oraz żelbetowe typu ŻN. Na przebudowanym odcinku linii należy zastosować przewody AsXSn 4x50 mm2.  Istniejącą linię napowietrzną należy zdemontować.  Linię napowietrzną stanowiącą obwód I stacji transformatorowej SN/nN 71094 należy przebudować tylko w tych fragmentach gdzie zachodzi kolizja z budowa drogi. Przebudowie będzie podlegało kilka słupów nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/11, kabel zasilający YAKXS 4x120 mm2 oraz jedno przyłącze wykonane kablem YAKXS 4x25 mm2.  Fragment linii kablowej 0,4 kV obwodu VI stacji 71121 w kier, złącza ZK-1274 należy przebudować bez przecinania i ułożyć wg trasy podanej na planie sytuacyjnym. Przebudowa oświetlenia ulicznego (likwidacja kolizji)  Oświetlenie uliczne zasilane ze stacji 70197 należy przenieść na nową linię. Istniejące oprawy zabudować na nowych stanowiskach. Jako przewód sterujący zastosować istniejącą linkę AL. 25 mm2. Skrzynkę sterującą przenieść i zabudować na słupie krańcowym nr 8 7. Zakres robót dla branży oświetlenie uliczne obejmuje: Słupy - dla oświetlenia ulicznego zaprojektowano latarnie na słupach wielokątnych wykonanych z blachy stalowej profilowanej typu S0-10/4 przykręcanych do prefabrykowanych jednolitych betonowych fundamentów. Linia energetyczna kablowa układana w ziemi - kabel typu YAKY 4x25 mm2 Uwaga: Zaprojektowane w dokumentacji projektowej oprawy oświetleniowe OU-05-150 z lampą sodową zastąpione zostają oprawami Philips BGP243 T25 1xLED 120-4S/740 DM11 z lampą LED 1xLED120-4S/740. Wszystkie oprawy mają być wyposażone w fabryczny system zdalnego zarządzania CityTouch. Dopuszcza się zastosowanie opraw o parametrach równoważnych lub nie gorszych od podanych powyżej opraw Fhilipsa przy spełnieniu następujących warunków: 1) strumień świetlny dla lampy będzie nie mniejszy niż 12.000,00 lm i będzie uzyskiwany jednocześnie z mocy nie większej niż 75,00 W, 2) oprawy oświetleniowe będą spełniały wymagania normy EN 13201:2015 pod klasę M3 dla ulicy Nagórnej. W związku z tym, że w całym mieście Koło w celu uzyskania jednakowego czasu zapalania i wyłączania oświetlenia zewnętrznego Spółka OUiD w Kaliszu zamontowała zegary astronomiczne producenta AST Midi z zewnętrzną anteną GPS również taki sam zegar astronomiczny należy zamontować w szafce sterującej oświetleniem ulicznym. 8. Wymagany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowy realizacji robót wynikający ze zobowiązania zawartego w umowie o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zawarto w tabeli poniżej: Lp Elementy i rodzaje robót Termin realizacji (miesiąc, rok) od do 1 Likwidacja kolizji VII.2019 XI.2019 2 Kanalizacja deszczowa VIII.2019 XI.2019 3 Roboty pomiarowe II.2020 II.2020 4 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe II.2020 III.2020 5 Elementy odwodnienia II.2020 III.2020 6 Roboty ziemne II.2020 III.2020 7 Nawierzchnia jezdni III.2020 V.2020 8 Elementy ulic - pas pieszo-rowerowy, chodniki, zjazdy, zatoki postojowe, wyspy dzielące IV.2020 V.2020 9 Zieleń, pobocza IV.2020 V.2020 10 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu V.2020 V.2020 W przypadku konieczności wykonania zakontraktowanych robót przed wymaganym terminem realizacji, ich rozliczenie nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowym. 9. Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej, projekt likwidacji kolizji z siecią energetyczną i oświetleniową, projekt branży telekomunikacyjnej, kosztorys ofertowy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 10. Standardy jakościowe zostały określone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 11. Wykonawca oszacuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty w tym: a) opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu i oznakowania robót zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2017r poz.1260 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wszelkie koszty będące wynikiem w/w uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót. Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania budowy. b) wyniesienie oznakowania w teren, utrzymanie przez czas budowy i późniejszy demontaż, c) zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu robót, d) zorganizowanie robót w sposób pozwalający mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych przy drodze na dojazd do własnych posesji, e) odprowadzania ścieków, pokrycie kosztów energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediów, f) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, g) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, h) stabilizacja punktów granicznych w terenie dla działek przyległych do pasa drogowego. 12. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty sporządzonej w oparciu o kosztorys ofertowy, jest wynagrodzeniem wstępnym. Wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie. 13. Zamawiający przewiduje uruchamianie płatności na rzecz Wykonawcy zgodne z harmonogramem przekazywania środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wg tabeli poniżej: Lp. Elementy i rodzaje robót Terminy płatności 1 Kanalizacja deszczowa Likwidacja kolizji IX, X, XI. 2019 2 Roboty drogowe w tym: III, IV, V. 2020 - Roboty pomiarowe - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Elementy odwodnienia - Roboty ziemne - Nawierzchnia jezdni - Elementy ulic - pas pieszo-rowerowy, chodniki, zjazdy, zatoki postojowe, wyspy dzielące - Zieleń, pobocza - Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 14. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 15. W przypadku użycia w załącznikach do SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. 16. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 18. Wykonawca zostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonawstwa części zamówienia. 19. Z obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo wyłącza się umowy o wartości mniejszej niż 5% wartości przedmiotu zamówienia. 20. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 21. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2018.917 ze. zm.) - wszystkie czynności składające się na roboty budowlane chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę. 22. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. 23. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w/w osób w związku z realizacją zamówienia Zamawiający naliczy kary określone w projekcie umowy. 24. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany będzie do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowego wymaganego przez Zamawiającego (patrz pkt 8 powyżej). 25. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia programu zapewnienia jakości zawierającego m.in. schemat organizacyjny budowy z wykazem zespołów roboczych, ich kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Na chwilę ogłoszenia niniejszego postępowania Zamawiający posiada przyznane środki z Funduszu Dróg Samorządowych, na które nie została zawarta umowa między Wojewodą Wielkopolskim i Powiatem Kolskim oraz nie zostały wprowadzone środki uchwałą Rady Powiatu Kolskiego do budżetu Powiatu Kolskiego i planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu na chwilę otwarcia ofert, Zamawiający po odczytaniu treści ofert, zawiesi postępowanie do czasu zabezpieczenia całkowitej szacowanej wartości zamówienia. Okres zawieszenia postępowania może trwać do okresu związania ofertą (30 dni) i za zgodą Wykonawcy może zostać wydłużony o kolejne 30 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składana ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1203 0000 0001 0967 1907  poręczeniach bankowych  poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowej,  gwarancjach bankowych  gwarancjach ubezpieczeniowych  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. 2019.310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji winno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1, w formie lub formach, o których mowa w pkt 2 zostanie wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty 2) Kosztorys ofertowy 3) Oświadczenia wymagane postanowieniami SIWZ 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy – w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach