Przetargi.pl
Wymian konstrukcji dachowej i pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Perkowie

Naleśnictwo Kościan ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, Kurza Góra, ul. Gostyńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65/512-02-33 , fax. 65/512-08-90
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Naleśnictwo Kościan
  Kurza Góra, ul. Gostyńska 89
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 65/512-02-33, fax. 65/512-08-90
  REGON: 41000812200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscian.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymian konstrukcji dachowej i pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Perkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymian konstrukcji dachowej i pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Perkowie. Zamówienie obejmuje w szczególności: - przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy, 
 - wykonanie fundamentów 
 - wykonanie konstrukcji dachu i zadaszeń, 
 - ułożenie pokrycia dachu i zadaszeń, 
 - wykonanie ścianek działowych 
 - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
 - wykonanie elewacji, 
 - roboty instalacyjne, 
 - roboty wykończeniowe, 
 - uporządkowanie terenu budowy, transport materiałów w obrębie placu budowy jak i poza nim. 
 2. Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancyji w odniesieniu do wszystkich elementów zamówienia, liczonego od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót, wraz z wliczoną w cenę oferty, bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Projekcie Budowlanym – załącznik nr 8 do SIWZ, Kosztorysach ofertowych – załącznik nr 9, STWiOR – załącznik nr 10 do SIWZ oraz Projekcie Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące w opracowaniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie produktów należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii spełniających wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych założonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w opracowaniach, Wykonawca również dla wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. 27.06.2019 r. godz. 10:00. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA nr konta 35 1020 4160 0000 2602 0045 0841 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na wymianę konstrukcji dachowej i pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Perkowie. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. 11.6 Oferta musi zawierać: 11.6.1 formularz oferty (załącznik nr 1do SIWZ), 11.6.2 kosztorysy ofertowe, które Wykonawca sporządzi ściśle wg załącznika nr 9 do SIWZ, przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Cena ofertowa obliczona kosztorysem ofertowym będzie zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z kosztorysu ofertowego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys należy tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty, zgodnie z punktem 13 SIWZ. 11.6.3 oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1 SIWZ, a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej dołącza do oferty zobowiązanie tego podmiotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach