Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania - Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 568 132 , fax. 618 515 898
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 9
  61-745 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 568 132, fax. 618 515 898
  REGON: 27597800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mnp.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania - Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach (również gotyckich) i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusza) – Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej „STWiORB”) oraz Programem Prac Konserwatorskich, stanowiącymi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zgody Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na wjazd w rejon Starego Rynku w Poznaniu objęty zakazem ruchu „B-1”. 3. Obiekt jest wpisany na do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A 7 decyzją z dnia 24.03.1971r. 4. Zamawiający posiada pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 5. Zakres prac: Roboty budowlano – konserwatorskie w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, konserwatorskiej, instalacyjnej elektrycznej i instalacji niskoprądowych, instalacyjnej cieplnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej swoim zakresem obejmują: 1) w pomieszczeniach parteru Ratusza (Nr 200, 201, 202, 203, 204, 206): – wykonanie bruzd instalacyjnych, – wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie), – wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN – KD) – okablowanie, 2) w pomieszczeniach piwnic nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, przeznaczonych na cele ekspozycyjne: – wykonanie bruzd instalacyjnych, – wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN – KD) – okablowanie, – wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie), – wykonanie rozbiórek i przekuć ścian pom. 106, 110, – wykonanie i montaż stolarki okiennej w pomieszczeniu 110, – rozebranie posadzek ceramicznych i podbetonów wraz z izolacją do konstrukcji posadzek w pom. 101, 104, 105, 107, 108, 109 i 115, wykonanie nowych warstw posadzkowych i izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, – wykonanie instalacji zasilającej piony c.o. podposadzkowo w kanałach, – wykonanie instalacji wentylacji (rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych podposadzkowo), – wykonanie instalacji elektrycznych, zasilania – rozprowadzenie okablowania zakończone w puszkach i szafkach, – wykonanie głównej linii zasilającej, wykonanie gł. wł. prądu, – opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności wykonanie okablowania wszystkich instalacji, – remont studni odwodnienia (wyposażenie w nowe pompy i systemy czujników wraz wykonaniem nowej rewizji w posadzce); 3) w pomieszczeniach piwnic nr 113, 114, przeznaczonych na cele magazynowe: – wykonanie bruzd instalacyjnych, – wykonanie przejść i przekuć przez ściany dla instalacji logicznych i elektrycznych do pom. 04, 11, 26, – wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN – KD) – okablowanie, – wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie); – opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności wykonania okablowania wszystkich instalacji; 4) w pomieszczeniach piwnic nr 111, 112, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 przeznaczonych na pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i socjalne: – dezynfekcja ścian i skucie tynków ścian i stropów, – wykonanie i montaż stolarki okiennej w pom. 04, – wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych, – wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN – KD) – okablowanie – wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie), – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych), bez wyposażenia instalacyjnego (centrale wentylacyjne, wyposażenie instalacji chłodzącej), – wykonanie instalacji c.o. (rurociągi), – opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności okablowania, – wykonanie instalacji wod-kan (bez wyposażenia, biały montaż), – remont studni odwodniania (wyposażenie w nowe pompy), – skucie posadzek betonowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych posadzek, – wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej ścian fundamentowych, – wydzielenie pomieszczenia serwerowni 11 (wykonanie ścian, stropów, posadzek z kompletem instalacji w zakresie okablowania), – opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności wykonania okablowania wszystkich instalacji; 5) w pomieszczeniach kotłowni nr 04, 11, 112: – wydzielenie drzwiami o odporności pożarowej, – wykonanie instalacji nawiewnej do kotła; 6) dodatkowo w pomieszczeniach magazynowych nr 05, 06, 07 oraz 03: – rozebranie stropu żelbetowego i wykonanie stropu żelbetowego, – odkopanie i odsłonięcie ścian piwnicznych, – wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej ścian i nowego stropu, odtworzenie posadzki płyt na rynku wraz z instalacjami zewnętrznymi płyty rynku, – wykonanie izolacji przeciwwodnych na styku kanału dochodzącego do pomieszczenia 06 i ściany zewnętrznej, – zamurowanie wlotu lub wykonanie grodzi wodoszczelnych w kanale przed zalewaniem pomieszczenia 05, 06, 07. 6. Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz Program Prac Konserwatorskich, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ zawierają opis wszystkich prac, jakie będą wykonywane w Ratuszu. Podstawą wyceny i przygotowania oferty będzie:  zakres prac wymieniony wyłącznie (!) w punkcie III.2 SIWZ, szczegółowo opisany w dołączonej do SIWZ Dokumentacji Projektowej, STWiORB i Programie Prac Konserwatorskich oraz pomocniczo  „okrojone” przedmiary robót, zawierające już wyspecyfikowane prace, o których mowa w pkt. III.2 SIWZ. 7. WYMOGI MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ POUFNYCH INFORAMCJI UDOSTĘPNIANAYCH W TOKU POSTĘPOWANIA. Ze względu na to, że dokumentacja projektowa dotycząca instalacji systemów alarmowych zawiera informacje o charakterze „wrażliwym”, Zamawiający, mając na celu ochronę tych informacji, w oparciu o art. 8 ust. 2 i 2a w zw. z art. 37 ust. 6. ustawy PZP, nie udostępnia na stronie internetowej dokumentacji projektowej dot. systemów alarmowych: SSWiN – KD, SAP i CCTV. Aby uzyskać dostęp do dokumentacji objętej poufnością, każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ. Po złożeniu tego oświadczenia, Wykonawca może odebrać płytę CD zawierającą dokumentację projektową systemów alarmowych w siedzibie Zamawiającego, bądź Zamawiający może ją przesłać za pośrednictwem poczty. 8. UWAGA! Wszystkie prace związane z instalacją nowego systemu bezpieczeństwa muszą być wykonywane w sposób zapewniający nieprzerwane i prawidłowe działanie funkcjonujących w Muzeum Historii Miasta Poznania systemów ochrony. 9. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie publiczne na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Zasady zatrudniania pracowników określa wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, nr rachunku 89 1130 1088 0001 3026 9720 0015, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu AZ – 4/2019 na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Ratuszu”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:  koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego (zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U Nr 114, poz. 740 ze zm.) oraz  zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na działalność polegającą na instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, Dz. U. 2001, Nr 3, poz. 18 ze zm.). W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie spełniony jeśli jeden z konsorcjantów będzie posiadał koncesję i zezwolenie lub jeden z członków konsorcjum będzie posiadał koncesję, a drugi zezwolenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach