Przetargi.pl
„ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MSC. BRONÓWEK, ŚWIATONIA, KIKI, KRZEPOCINEK, DRWALEW”

GMINA WARTKOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 99-220 Wartkowice, STARY GOSTKÓW 3D
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43/6785105
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WARTKOWICE
  STARY GOSTKÓW 3D
  99-220 Wartkowice, woj. łódzkie
  tel. 43/6785105
  REGON: 730934364
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wartkowice.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MSC. BRONÓWEK, ŚWIATONIA, KIKI, KRZEPOCINEK, DRWALEW”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 1,2 km2. Szczegółowy opis przedmiotu określa Załącznik nr 8 do SWZ.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowany przedmiotzamówienia.Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji jakości przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robótbudowlanych. Udzielona gwarancja jakości nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotuumowy wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji jakości zależeć będzie od ofertywybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu gwarancji jakości na zrealizowanyprzedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapiewyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryteria oceny ofert – Rozdział XVIII SWZ.4. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać w całym okresie realizacji robót budowlanych ubezpieczenie OCprzedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanejz przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:2.1. pieniądzu;2.2. gwarancjach bankowych;2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego :CODE SWIFT: GBWCPLPPIBAN: PL nr 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250w tytule wpisując: „ZP.271.07.2022 – wadium”.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:5.1. upływu terminu związania ofertą;5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;6.2. którego oferta została odrzucona;6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 6, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XXIII SWZ.8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust 6 p.z.p..
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust 2 p.z.p..2. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spienianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny;2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spienianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny;2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 400000PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).[Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.]2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:2.4.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej trzy zadania, z których każde swym zakresem obejmuje budowę wodociągu o długości nie mniejszej niż 500m;2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych.Przez „zadanie” Zamawiający rozumie jedno odpłatne zamówienie /umowę / kontrakt.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach