Przetargi.pl
EZ.28.124.2022 usługa na odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Łodzi przy ul. Popioły 40 dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-503 Łódź, Pabianicka 62
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 689 58 19
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  Pabianicka 62
  93-503 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 689 58 19
  REGON: 000295403
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EZ.28.124.2022 usługa na odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Łodzi przy ul. Popioły 40 dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa na odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Łodzi przy ul. Popioły 40 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Zam. określa następujące warunki udziału w postęp.:1.1.zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, sytuacja ekonomiczna lub finansowa:Zam. nie stawia warunku w tym zakresie.1.2.posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z Ustawą z dn. 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U.z 2020poz.2028).1.3.zdolność techniczna lub zawodowa:1.3.1.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wyk. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przed upływem terminu składania ofert mini. 2 specjalistycznymi samochodami asenizacyjnymi o pojemności 15-20m3, wyposażonym w miernik pojemności wywożonych ścieków.Uwaga:Ilość samochodów asenizacyjnych o poj. 15-20m3 wyposażonych w miernik pojemności wywożonych ścieków stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w Rozdz.XXVII SWZ.1.3.2.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wyk. wykaże, że wykonał lub wykonuje z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dwie usługi odbioru/wywozu odpadów płynnych i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie.1.3.2.1.Przez jedną usługę Zam. rozumie jedną umowę wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12m-cy.1.3.2.2.W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie czasu wykonania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry wykonania usługi Wyk. obowiązany jest podać w wykazie usług.UWAGA:-Jeżeli Wyk. wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum wyk.) Zam. nie dopuszcza by Wyk. polegał na doświadczeniu grupy Wyk., której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wyk. ten może powołać się na doświadczenie grupy wyk., której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia. Jeżeli pojedynczy członek Konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art.118 Pzp.-Zam. zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.2.Ocena spełniania warunków udziału w postęp. dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęp., następnie potwierdzonych w dok. lub ośw. złożonych przez Wyk., o których mowa w rozdz.XIV SWZ.3.W przypadku wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postęp. określonych w pkt.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wyk. albo wszyscy ci Wyk. wspólnie. Żaden z wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postęp.4.Informacje dla Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.Konsorcjum, spółki cywilne)4.1.Zam. w stosunku do Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wyk.4.2.Spełnienie warunków udziału w postęp. przez Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zam. zgodnie z art.117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.4.3.Wyk. wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają ośw., z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wyk. Przedmiotowe ośw. zawiera zał. 1 SWZ4.4.Wyk., którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:4.4.1.są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postęp. albo do reprezentowania ich w postęp. i do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.4.4.2.są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4.4.1.SWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postęp. lub do reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy.Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wyk. w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wyk. nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dok.opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok. elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452)4.5.Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdz.XIII SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postęp., o których mowa w rozdz. XII SWZ Wyk. składają ośw. i dok. określone w rozdz.XIV SWZ w sposób i w trybie tam określonym. Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dok. wymienione w rozdz.XIV SWZ.4.6.Dok. te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnienie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia.4.7.W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych Wyk.nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w rozdz.XIII SWZ.5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wyk., którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty ośw., z którego wynika, które roboty / usługi wykonają poszczególni wyk. Ośw. zawiera zał. 1 SWZ6.Informacje w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby (Wzór stanowi zał. 5 SWZ)6.1.Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postęp., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.6.2.Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostepniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wyk. realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.6.3.Zobowiązanie to musi precyzować w szczególności:6.3.1.zakres dostępnych Wyk. zasobów udostępniającego zasoby,6.3.2.sposób i okres udostępnienia Wyk. i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;6.3.3.czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wyk. polega w odniesieniu do warunków udziału w postęp. dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.6.4.Zam. ocenia, czy udostępniane Wyk. przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wyk.spełniania warunków udziału w postęp. oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wyk.6.5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wyk. mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6.6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wyk. warunków udziału w postęp. lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zam. żąda, aby Wyk. w terminie określonym przez Zam.:a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albob)wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.6.7.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wyk., który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zam.powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy (jeżeli dotyczy).6.8.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa Rozdz.XIII SWZ.6.9.Wyk. nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.6.10.Na podstawie art.116 ust.2 Pzp Zam. może, na każdym etapie postęp., uznać, że wyk. nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wyk. w inne przedsięwzięcia gospodarcze wyk. może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach