Przetargi.pl
Rozbudowa Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 802 300 , fax. 586 802 320
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 802 300, fax. 586 802 320
  REGON: 19167512600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koscierzyna.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie”. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad:  wykonaniem kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń;  wykonaniem wielobranżowego projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru i kosztorysu dla projektowanej inwestycji,  sprawowaniem nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji,  przeprowadzeniem robot budowlanych i zagospodarowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,  uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia robót budowlanych właściwemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,  przekazaniem zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą i dokumentacją budowy. W ramach rozbudowy budynku planowanie jest m.in.:  Rozbudowa przedszkola samorządowego,  Zagospodarowanie terenu: 1 - rozbiórka piaskownicy 2 - rozbiórka śmietnika 3 - demontaż lamp 4 - wycinka drzew i krzewów kolidujących z drogą p. poż. 5 - rozbiórka istniejącej drogi z płyt wraz z krawężnikami 6 - rozebranie istniejącej bramy 7 - rozebranie schodów i chodnika przy budynku 8 - wykonanie nowych schodów i chodnika z kostki betonowej ograniczone obrzeżami 9 - wykonanie nowej bramy wjazdowej 10 - droga ppoż. z placem manewrowym z kostki betonowej ograniczone krawężnikiem betonowym 11 - zabezpieczenie skarpy przy drodze poprzez wykonanie muru oporowego lub umocnienie skarpy 12 – uzupełnienie czarnoziemem po robotach.  Dostosowanie budynku do wymogów ppoż. – m.in. elementy oddzielenia ppoż. w odpowiedniej klasie odporności pożarowej,  Wykonanie instalacji wraz z połączeniem ich z istniejącymi instalacjami: 1 - wodociągowej z istniejącego węzła ciepłowniczego znajdującego się w istniejącej części przedszkola, prowadzonej na zewnątrz i wewnątrz budynku, 2 - kanalizacyjnej, 3 - centralnego ogrzewania z istniejącego węzła ciepłowniczego znajdującego się w istniejącej części przedszkola, prowadzonej na zewnątrz i wewnątrz budynku, 4 - elektrycznej z oprawami LED, 5 - salach instalacje do montażu rzutnika, 6 - hydrant wewnętrzny hp25. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach