Przetargi.pl
wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Skrajnej 7 w Gdańsku

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomosciami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Skrajnej 7 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Skrajnej 7 w Gdańsku, działka nr 116/4, obręb 704. a) opis ogólny budynku. Obiekt zlokalizowany u zbiegu ulic Skrajnej i Ogińskiego posadowiony jest u podnóża skarpy o niewielkim spadku w kierunku ulicy Kartuskiej. Jest to budynek wolnostojący, jednoklatkowy z parterową przybudówką usytuowaną wzdłuż ulicy Ogińskiego; w podwórzu równolegle do ulicy Skrajnej zlokalizowana jest druga parterowa przybudówka. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej o grubości 25 cm, w miejscach kominów poszerzone do 38 cm. Ściany zewnętrzne parteru z cegły pełnej o grubości 38 cm, na I piętrze – 25 cm, na poddaszu – 12 cm. Ściany piwnic – grubość 38 cm pełnią jednocześnie rolę ścian fundamentowych. W części parterowej ściany od podwórza – kamienne. Strop nad piwnicą i stropy międzykondygnacyjne – drewniane belkowe ze ślepym pułapem. Więźba dachowa drewniana, dwuspadowa płatwiowo – krokwiowa na słupach z zastrzałami, pokryta papą na deskowaniu. Dach nad częścią parterową i przybudówką od podwórza – jednospadowy, krokwiowy, pokryty papą na deskowaniu. Klatka schodowa drewniana, jednobiegowa, z drewnianymi podestami na kondygnacjach. Schody zewnętrzne – betonowe. Kominy wentylacyjne i dymowe – murowane z cegły pełnej, otynkowane. Układ konstrukcyjny budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem – podłużny, dwutraktowy. Przybudówka parterowa podpiwniczona w układzie poprzecznym. Przybudówka od strony podwórza stanowi jednocześnie konstrukcję oporową dla przejścia i podwórza przy budynku zlokalizowanym przy ul. Ogińskiego 12/13. b) zakres robót: - prace przygotowawcze - rozbiórka budynku mieszkalnego, - wykonanie zabezpieczenia docelowego w postaci murów oporowych, odtworzenie schodów terenowych, - uporządkowanie, ukształtowanie, i zagospodarowanie terenu działki po rozbiórce, c) parametry budynku: - powierzchnia zabudowy – 271,60 m2, - powierzchnia użytkowa – 492,50 m2, - kubatura - 2 465 m3, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) Projekt wykonawczy; budynek mieszkalny wielorodzinny, gminny; Gdańsk, ul. Skrajna 7 – działka nr 116/4, obręb 704 - załącznik nr 1 do siwz, b) Specyfikacje techniczne – rozbiórka budynku mieszkalnego gminnego; Gdańsk, ul. Skrajna 7 - załącznik nr 2 do siwz, c) Przedmiar robót – rozbiórka budynku mieszkalnego gminnego, Gdańsk, ul. Skrajna 7 – załącznik nr 3 do siwz (przedmiar o charakterze informacyjnym).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę. 3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 4. Udzielić co najmniej 2 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane (wykonanie muru oporowego, schodów betonowych). Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 2 lat – jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji. 5. Podać w ofercie termin wykonania zamówienia. Termin realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 6. Podać w druku oferta doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy – ilość wykonanych rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3. 7. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 8. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ. 9. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach