Przetargi.pl
Rozbudowa placów zabaw i budowa siłowni plenerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

Gmina Jelcz-Laskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 55230 Jelcz-Laskowice, W.Witosa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3817122, 3817145 , fax. 7 131 817 111
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jelcz-Laskowice
  W.Witosa 24
  55230 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3817122, 3817145, fax. 7 131 817 111
  REGON: 93193488000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um..jelcz-laskowice.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa placów zabaw i budowa siłowni plenerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa placów zabaw i budowa siłowni plenerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Część II - 5 000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 lub w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach