Przetargi.pl
Modernizacja energetyczna budynku siedziby Nadleśnictwa Żmigród wraz z przebudową i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nadleśnictwo Żmigród ogłasza przetarg

 • Adres: 55140 Żmigród, ul. Parkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 853 052 , fax. 713 853 053
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Żmigród
  ul. Parkowa
  55140 Żmigród, woj. dolnośląskie
  tel. 713 853 052, fax. 713 853 053
  REGON: 93102415500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zmigrod/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja energetyczna budynku siedziby Nadleśnictwa Żmigród wraz z przebudową i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku siedziby Nadleśnictwa Żmigród wraz z przebudową i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Adres administracyjny inwestycji: województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, Gmina Żmigród, obręb ewidencyjny nr 0001, dz. ewidencyjna nr 13. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę istniejącego budynku biurowego wraz z dostosowaniem do nowych wymagań ochrony cieplnej budynku, poprzez wykonanie ocieplenia ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, adaptację poddasza na cele biurowe, przebudowę wejścia wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie remontu pomieszczeń piwnic. Celem modernizacji energetycznej jest termomodernizacja budynku administracyjnego, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię końcową w budynku, poprawę efektywności energetycznej, w wyniku której będzie on spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.) – normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności: 1) Prace przygotowawcze, 2) Organizację placu budowy, placów składowych, zaplecza budowy i czynności dozoru, 3) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ oraz dokumentacją projektową i techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, normami, z należytą starannością, 4) Roboty wykończeniowe i porządkowe, 5) Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń koniecznych do wbudowania, 6) Organizację i koordynację robót we wszystkich branżach, 7) Wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań, 8) Usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, 9) Uzyskiwanie uzgodnień, opinii, atestów i zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów, 10) Weryfikację dokumentacji budowy, 11) Zabezpieczenie i uporządkowanie zajętego terenu sąsiadującego z placem budowy, 12) Utrzymanie czystości i ewentualna naprawa dróg stanowiących drogi dojazdowe do placu budowy, 13) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z warunkami Umowy, 14) Inne czynności wyżej nie wymienione, a wynikające z SIWZ i jej załączników. Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi: 1) Projekt wykonawczy architektura + konstrukcja, 2) Projekt wykonawczy architektura wnętrz, 3) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne, 4) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne, 5) Przedmiary robót, 6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 22 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz.359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP S.A o/Oleśnica nr rachunku: 23 1020 5297 0000 1602 0000 8185 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu ZP-5/2018. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 30.05.2018 r., do godz. 09:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach