Przetargi.pl
Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach

Gmina Dobrzeń Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4695525 , fax. 77 4695524
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzeń Wielki
  ul. Namysłowska 44 44
  46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  tel. 77 4695525, fax. 77 4695524
  REGON: 53141306000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach przy ul.św.Rocha 26. W zakres projektowanej inwestycji wchodzą m.inn.: 1) Roboty ogólno - budowlane obejmujące: - roboty ziemne (usunięcie humusu, korytowanie, profilowanie, zagęszczenie, wykopy, zasypanie wykopów, podkłady z ubitych materiałów) - roboty betonowe (podkłady, ławy fundamentowe, elementy konstrukcyjne żelbetowe ściany słupy,trzpienie,wieńce. - przygotowanie zbrojenia, - konstrukcje drewniane stropodachu 2) Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: - wykonanie izolacji ław fundamentowych z papy zgrzewanej, powłok bitumicznych, - impregnacja elementów konstrukcji drewnianej, - wykonanie na wiązarach podbitki - pokrycie dachu z papą termozgrzewalną - wykonanie robót dekarskich z blachy tytan -cynk (rynny, rury i obróbki), - wykonanie sufitu z płyty - roboty malarskie, Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 1. Powierzchnia użytkowa projektowana - 433,04 m2 2. Powierzchnia użytkowa istniejąca - 232,04 m2 3. Powierzchnia zabudowy projektowana - 508,70m2 4. Powierzchnia zabudowy istniejąca - 278,56 m2 5. Kubatura projektowana - ok. 2435,41 m3 6. Kubatura istniejąca - 1002,82 m3 7. Wysokość elewacji frontowej - 5,55 m 8. Ilość kondygnacji budynek szatniowy - 1 kond. 9. Szerokość elewacji frontowej po wyk. rozbudowy- 54,82 10. Geometria dachu - dach płaski dwuspadowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Projekt budowlano-wykonawczy - Projekt instalacji sanitarnych - Projekt instalacji elektrycznej - Projekt budowlany i wykonawczy utwardzenia terenu - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Przedmiary robót Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 320 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobrzenwielki.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach