Przetargi.pl
Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów

Gmina Lasowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-282 Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4175470 , fax. 077 4175491
 • Data zamieszczenia: 2016-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lasowice Wielkie
  Lasowice Wielkie 99A 99A
  46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie
  tel. 077 4175470, fax. 077 4175491
  REGON: 53141302400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lasowicewielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać drogę o nawierzchni bitumicznej, której szerokość będzie wynosić 3,50 m. Długość całkowita drogi wynosi 714,50 m z jedną mijanką. W obrębie pasa drogowego zaprojektowano zjazdy na posesje o nawierzchni bitumicznej w ilości 3 szt., a na drogi gruntowe o nawierzchni tłuczniowej w ilości 2 szt. Odprowadzenie wody opadowej - odprowadzenie powierzchniowe na nieutwardzony pas drogowy. Konstrukcja nawierzchni drogi: - 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70, - 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, - 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, - 15 cm dolna warstwa podbudowy z tłucznia bazaltowego 31,5 - 63 stabilizowanego mechanicznie, - 15 cm warstwa odsączająca z piasku. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym bazaltowym 0/31,5. Zjazdy na posesje: - 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70, - 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, - 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, - 15 cm warstwa odsączająca z piasku. Zjazdy na drogi gruntowe: - 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, 15 cm warstwa odsączająca z piasku. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do: a) - wykonania pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia i zatwierdzenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej. b) - organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze) c) - ubezpieczenia budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów ZP.271.5.2016. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003 z adnotacją wadium - ZP.271.5.2016 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie: 10.06.2016 r., sposób przekazania: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, pok. Nr 1 Sekretariat. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa Zamówień Publicznych zawarte w art. 45 i 46. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasowicewielkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach