Przetargi.pl
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4543767, 4536602 , fax. 77 4536602 w.102
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  ul. Obrońców Stalingradu 66 66
  45-512 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4543767, 4536602, fax. 77 4536602 w.102
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Pracownię Projektową Dróg , Mostów i Konstrukcji Budowlanych DROMBUD s.c. Janusz i Renata Maślankiewicz 45-425 Opole, ul. Szafirowa 5. Zakres przedmiotowy umowy szczegółowo określony jest w ust.4 poniżej. Niniejsza umowa przewiduje prawo opcji. Zawarcie niniejszej umowy na zasadach prawa opcji oznacza, że Zamawiający określa minimalny zakres przedmiotu zamówienia (Zakres Gwarantowany), który zostanie zrealizowany w ramach niniejszej umowy oraz zakres maksymalny. Wykonanie zamówienia ponad Zakres Gwarantowany uzależnione jest od skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (Etap II). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia zakwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zasady dotyczące realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które obowiązują przy realizacji gwarantowanego zakresu przedmiotu umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach. Prawem opcji objęta jest realizacja robót wskazanych w § 1 ust.4 jako etap II. Zamawiający ustala, że zajęcie stanowiska w sprawie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi w terminie najpóźniej do dnia 30 lipca 2016 roku. W stanowisku tym Zamawiający określi zakres rzeczowy prawa opcji, z którego chce skorzystać. Przedmiotem umowy jest następujący zakres rzeczowy: 1) etap I w zakresie gwarantowanym niniejszą umową: - roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, roboty elektryczne, projekt organizacji ruchu i oznakowanie na czas robót dla całego zadania opracowany przez Wykonawcę, pełna obsługa geodezyjna wraz z opracowanie mapy powykonawczej dla całego zadania, 2) etap II w zakresie, do którego zastosowane będzie prawo opcji: - podbudowa, nawierzchnia jezdni i chodnika, stałe oznakowanie,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 9 000,00 zł. 2) Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 79 1160 2202 0000 0002 1551 6019 Banku Millenium. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 3) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem . Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą. 4) Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 5) Beneficjentem gwarancji jest Miejski Zarząd Dróg, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole 6) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach