Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej 1848 O Rozmierz - Grodzisko w m. Rozmierz ul. Polna

Powiat Strzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4401700;4401755 , fax. 77 4401701
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki
  ul. Jordanowska 2 2
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4401700;4401755, fax. 77 4401701
  REGON: 53141265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej 1848 O Rozmierz - Grodzisko w m. Rozmierz ul. Polna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej 1848 O Rozmierz - Grodzisko w miejscowości Rozmierz ul. Polna na odcinku 251 m. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: - zarurowanie rowu z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, - przebudowa konstrukcji jezdni na powierzchni istniejących zapadnięć, - utwardzenie pobocza po prawej stronie jezdni, - przebudowa istniejących dwóch zajazdów. Szczegółowy zakres techniczny zadania określa przedmiar robót, projekt budowlany oraz Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót. Na wykonane prace Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego). Zamawiający nie dopuszcza udzielania wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach. 1. Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty wynosi co najmniej 36 miesięcy. 2. Gwarancję jakości obejmować musi zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość zastosowanych materiałów, surowców i urządzeń. 3. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w gwarancyjnych przeglądach okresowych oraz odbiorze ostatecznym. 4. Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 5. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je usunąć na własny koszt i własnym staraniem w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 6. W przypadku nie dokonania naprawy, Zamawiający zleci naprawę osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej (w tym podpunkcie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości 3.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu: - przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 2 47-100 Strzelce Opolskie Nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego; 3. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. Pełna kwota wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatstrzelecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach