Przetargi.pl
Przebudowę odcinka Do kanału drogi w Leśnictwie Łąki Kozielskie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki 7
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 461 34 85 , fax. 077 461 36 42
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
  ul. Moniuszki 7 7
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 461 34 85, fax. 077 461 36 42
  REGON: 53055840100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strzelce-opolskie.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę odcinka Do kanału drogi w Leśnictwie Łąki Kozielskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowana przebudowa drogi leśnej o długości odcinka 928 m. Droga posiada koronę szerokości od 4,5 m. do 7,50 m. ze spadkiem daszkowym jezdni 3% oraz spadkiem daszkowym poboczy 6%. Przyjęto szerokość jezdni od 3,50 m, a poboczy z kruszywa łamanego 2 x 0,50 m. Zaprojektowany odcinek w jednym ciągu drogowym posiadają początek i koniec wybranego odcinka od km 2+228 do 3+156. Zaprojektowano mijanki o szerokości 3,0 m. Oś jezdni projektowanej drogi leśnej zlokalizowano po istniejącym śladzie. Poza skrzyżowaniami z drogami głównymi droga będzie przebiegała ok. 10 cm powyżej istniejącej konstrukcji nawierzchni. Pobocze, kruszywo łamane 0/25 mm stabilizowane mechanicznie - grubość 15 cm Konstrukcja nawierzchni w km 2+228 - 2+700:1 Kruszywo łamane 0 do 31,5 mm stabilizowane mechanicznie - grubość 9 cm. 2 - Kruszywo łamane 31,5 do 63 mm stabilizowane mechanicznie - grubość 18 cm. 3 - Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa - grubość 10 cm. Konstrukcja nawierzchni w km 2+700 do 2+780:1 Kruszywo łamane 0 do 31,5 mm stabilizowane mechanicznie - grubość 9 cm. 2 Kruszywo łamane 31,5 do 63 mm stabilizowane mechanicznie grubość 18 cm. 3 Geokrata wypełniona kruszywem naturalnym 4 do 31,5 mm grubości 10cm. 4 Geotkanina zgodna ze specyfikacją techniczną. 5 Podsypka piaskowa grubość 10cm. Konstrukcja nawierzchni 2+780 do 3+156:1 Kruszywo łamane 0 do 31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubość 9 cm. 2 Kruszywo łamane 31,5 do 63 mm stabilizowane mechanicznie grubość 18 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości 5 000, 00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007r, Nr 42, poz. 275). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK o Strzelce Op. konto nr 18-10902239-0000000576004331 z dopiskiem wadium przetargowe na przebudowę drogi Do kanału w Leśnictwie Łąki Kozielskie. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału, zaleca się jego zdeponowanie u Zamawiającego: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00-15:00 w kasie Nadleśnictwa mieszczącej się w siedzibie. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_strzelce/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach