Przetargi.pl
Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym

Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, 17 Stycznia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6723485 , fax. 236 722 945
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe
  17 Stycznia 7
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 23 6723485, fax. 236 722 945
  REGON: 13037770600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stciechanow.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu stanowiącą Załącznik nr 1 do PFU. Zadanie obejmuje swoim zakresem w szczególności: 1) opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych zgodnie z PFU; 2) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; 3) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę; 4) rozbudowę parkingu; 5) budowę oświetlenia elektrycznego LED. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót został określony w SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Teren inwestycji znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 3)Informacja dot. podwykonawców-Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach