Przetargi.pl
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie Gminy Radziejowice

Gmina Radziejowice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 577 171 , fax. 468 577 120
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radziejowice
  ul. Kubickiego 10
  96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie
  tel. 468 577 171, fax. 468 577 120
  REGON: 75014841400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radziejowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie Gminy Radziejowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie Gminy Radziejowice w ramach zadania p.n.: „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radziejowice – budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno- wypoczynkowego” w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. W zakres inwestycji wchodzi m.in.: 1) Budowa parkingu z kostki betonowej rozbieralnej; 2) Budowa chodników oraz placu miejskiego w formie dużej szachownicy do gry w szachy plenerowe; 3) Wykonanie elementów małej architektury, tj. ławki, kosze, stoły do gier typu chińczyk, warcaby, tenis stołowy, tablice dla ścieżki informacyjno-edukacyjnej, 4) Wykonanie „studni życzeń” w formie pomnika imitującego wyglądem tradycyjne studnie; 5) Wykonanie siłowni plenerowej składającej się z 4 urządzeń; 6) Wykonanie nowych nasadzeń zieleni oraz uzupełnienie infrastruktury oświetlenia zewnętrznego. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują SIWZ, w szczególności załączniki nr 8-10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2 Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, Oddział Radziejowice Nr rachunku: 97 9302 1014 3900 0909 2000 0020 z dopiskiem: „wadium na budowę ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego - znak sprawy: ZW.271.01.2019”. 4 W przypadku dokonania przelewu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. 5 Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7 Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45-46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach