Przetargi.pl
Usługa wsparcia druku wraz z modernizacją eksploatowanego systemu druku.

Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-521 Warszawa, Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226408511 , fax. +48228487794
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej
  Rakowiecka 37A
  02-521 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226408511, fax. +48228487794
  REGON: 00031916700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia druku wraz z modernizacją eksploatowanego systemu druku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający wymaga realizacji dostawy aktualizacji oprogramowania i czytników kart zbliżeniowych w terminie do 30 dni oraz świadczenia kompleksowej obsługi serwisowej przez okres 48 miesięcy, od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79811000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach