Przetargi.pl
,,Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 2 m 4 w Żyrardowie oraz naprawa nadproża drzwiowego na drzwiami wejściowymi do klatki schodowej w budynku przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 10 00 , fax. 46 858 10 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 5
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 10 00, fax. 46 858 10 01
  REGON: 75008796000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm.zyrardow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 2 m 4 w Żyrardowie oraz naprawa nadproża drzwiowego na drzwiami wejściowymi do klatki schodowej w budynku przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W związku z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2018 poz. 2174) obowiązującymi od dnia 01.01.2017r. w zakresie odwróconego obowiązku podatkowego ( art. 17 ust. 1 pkt. 8 ) Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zamówienia objętego postępowaniem pozostaje on Głównym Wykonawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nazewnictwo użyte w SIWZ oraz w załącznikach ( tj. Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. LOKAL MIESZKALNY Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem nr 6/ kuchnia 2. Wymiana tynków, okładzin ściennych i podłogowych we wszystkich pomieszczeniach z uwzględnieniem oczyszczenia z zadymienia, okopcenia lub nadpalenia 3. Wymiana stolarki okiennej 4. Wymiana stolarki drzwiowej 5. Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej łącznie z całym wyposażeniem niezbędnym do ich funkcjonowania w obrębie lokalu mieszkalnego 6. Oczyszczenie z okopcenia i zadymienia ścian zewnętrznych / elewacji na szerokości lokalu mieszkalnego i wysokości jednej kondygnacji NADPROŻE DRZWIOWE Zakres zamówienia obejmuje: 1. Montaż rusztowań 2. Demontaż drzwi wejściowych do klatki schodowej 3. Remont uszkodzonego nadproża drzwiowego a) Odciążenie remontowanego nadproża oraz filarka okiennego b) Wykonanie drewnianej konstrukcji tymczasowej c) Wymurowanie nadproża drzwiowego z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej d) Rozbiórka tymczasowej konstrukcji drewnianej 4. Przemurowanie filarka okiennego powyżej remontowanego nadproża z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej 5. Ponowy montaż stolarki drzwiowej 6. Otynkowanie strony wewnętrznej filarka okiennego , zagruntowanie oraz pomalowanie farbą paro przepuszczalną, otworzenie parapetu wewnętrznego 7. Demontaż rusztowań oraz uprzątnięcie przyległego terenu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy a podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy 00/100 zł.) 1 Wadium może być wniesione w formach o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ 48 2030 0045 1110 0000 0254 7140 z dopiskiem ,, ,,Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 2 m 4 w Żyrardowie oraz naprawa nadproża drzwiowego na drzwiami wejściowymi do klatki schodowej w budynku przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie.” 3 Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosowała art. 45-46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencje lub uprawnienie do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia kierowników w pracy na zabytkach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach