Przetargi.pl
Realizacja tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego „Pokój na lato”

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 397 950 , fax. 225 397 924
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Powstania Warszawskiego
  ul. Grzybowska 79
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 397 950, fax. 225 397 924
  REGON: 15760222000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1944.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego „Pokój na lato”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego pn. „Pokój na lato”, zwanego dalej pawilonem, realizowanego w ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie jego serwisowanie i demontaż. Pawilon zostanie zlokalizowany na skarpie przy skrzyżowaniu ulic: Grzybowskiej i Towarowej, działki ewidencyjne nr 35 i 43 z obrębu 60406.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03419100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach