Przetargi.pl
BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Miasto Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 595 300 , fax. 25 758 40 25
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Mińsk Mazowiecki
  ul. Konstytucji 3 Maja 1
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 257 595 300, fax. 25 758 40 25
  REGON: 52589500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.minsk-maz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 W MIŃSKU MAZOWIECKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 2. W ramach tego etapu wykonane zostaną m.in.: 1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, szarej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm; 2) malowanie na nawierzchni utwardzonej gier i zabaw farbami odpornymi na ścieranie; 3) montaż urządzeń zabawowych ławek, koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem: 4) wykonanie bezpiecznych, amortyzujących upadki, nawierzchni wylewanych syntetycznych, poliuretanowo-gumowych w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych na podbudowie z kruszywa łamanego, warstwa dolna o frakcji od 4 do 31,5 mm, po zagęszczeniu o grubości 15 cm, warstwa górna o frakcji z kruszywa od 0,075 do 4 mm po zagęszczeniu o grubości 5 cm. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: a) przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni bezpiecznej i chodników; b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej i chodników wraz z podbudową; c) montaż urządzeń zabawowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim numer rachunku 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050, z adnotacją wadium dot. postępowania WI.271.3.2019 – Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy b) Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz); c) Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do siwz); d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (art. 25a. ust. 3 pkt 2), o których mowa w ppkt b i c; e) Zobowiązanie z art. 22a ust. 2 innego podmiotu, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz). f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ppkt b i c, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (art. 25a ust. 6). g) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. h) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót; i) dokument potwierdzający wniesienie wadium; j) pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadkach o których mowa w pkt 9.4-9.6 niniejszej siwz. k) dokumenty na potwierdzenie zgodności oferowanych urządzeń/nawierzchni z wymaganiami SIWZ, zgodnie z punktem 3.2 SIWZ tj.: Dokumenty dla urządzeń zabawowych: 1) szczegółowe karty techniczne każdego oferowanego urządzenia, zawierające w szczególności: rysunek lub zdjęcie urządzenia, numer katalogowy, wymiary urządzenia, wymiary strefy bezpieczeństwa, wysokość swobodnego upadku, główny materiał konstrukcyjny, opis funkcjonalności urządzenia; 2) certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą (jednostkę oceniającą zgodność akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji – PCA) dla każdego oferowanego urządzenia, potwierdzający zgodność zaoferowanego urządzenia z Polskimi Normami dot. placów zabaw: PN-EN1176, zawierający przede wszystkim takie dane jak: normę europejską, opis certyfikowanego wyrobu tj. wizualizację urządzenia - zdjęcie lub rysunek, numer katalogowy, wymiary, podstawowe elementy składowe, grupę wiekową, główny materiał konstrukcyjny. Dokumenty dla nawierzchni: 3) Atest deklarację zgodności zawierający przede wszystkim nazwę nawierzchni / przedmiot deklaracji, producenta wyrobu; 4) Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni; 5) Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN-EN 1177. W/w dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga aby wraz z w/w dokumentami został złożony projekt zagospodarowania terenu, sporządzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, przedstawiający zaoferowane urządzenia wraz z ich strefami bezpieczeństwa w ramach terenu przeznaczonego na plac zabaw;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach