Przetargi.pl
ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I URUCHOMIENIE BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ DLA POTRZEB ODDZIAŁU TERENOWEGO KOWR W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 17 ogłasza przetarg

 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (91) 814-42-59, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 17
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (91) 814-42-59, , fax. -
  REGON: 36784953800152
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I URUCHOMIENIE BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ DLA POTRZEB ODDZIAŁU TERENOWEGO KOWR W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i uruchomienie budynku biurowego oraz budynku gospodarczo – garażowego wraz z kotłownią gazową dla potrzeb Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz rysunkami) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i zakresem etapowania określonym w SIWZ, 3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego, 4) świadczenia wynikające z obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi. 3. Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, budowie budynku biurowego oraz budynku gospodarczo – garażowego wraz z kotłownią gazową, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 4. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 100/1 obręb: 2126, przy ul. Bronowickiej w Szczecinie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zawierają: 1) Program Funkcjonalno- Użytkowy wraz z załącznikami– stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Szczegółowa koncepcja wykonawcza architektoniczno- funkcjonalna – stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w szczególności ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno- budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 7. Wykonawca udziela na przedmiot umowy co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi. 8. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SIWZ przykładów nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 9. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SIWZ przykładów patentów, pochodzenia, norm, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji o której mowa w ust. 5, pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy 00/100 złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII SIWZ. 3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach