Przetargi.pl
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Rudniki - Jaworzno

Gmina Rudniki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 35-95-072 , fax. 034 3595013
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudniki
  ul. Wojska Polskiego 12 12
  46-325 Rudniki, woj. opolskie
  tel. 034 35-95-072, fax. 034 3595013
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Rudniki - Jaworzno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej z Rudnik w kierunku Jaworzna powiat oleski. Kanalizacja sanitarna ma działać w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym z jedną pompownią przydomową. Ścieki sanitarne z przedmiotowej kanalizacji odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w Rudnikach.. Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in. : - przydomowa pompownia ścieków zamontowana w studzience PE fi 800 mm ( wraz z zasilaniem energetycznym z sieci domowe), kpl. 1, - rurociąg tłoczny ścieków fi 75PE100RC z kolumną płuczącą L= 895 m - kanały grawitacyjne fi 200PVC kl. S lite L= 458 m - przyłącze grawitacyjne fi 160PVC kl. S lite szt. 1 L= 24 m - przyłącze ciśnieniowe fi PE100RC szt. 1 L = 98 m - studzienki betonowe fi 1000 mm z włazem żel. z wypełnieniem bet. 9 kpl. - studzienka PVC425 z włazem żel. D400 1 kpl. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w załączonych dokumentacjach projektowych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci grawitacyjnej metodą bezwykopową - horyzontalnym przewiertem sterowanym, rurą fi 200 PE100RC SDR17. Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013. U W A G A !!! 1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarów robót lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. 2. Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarów robót lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. 3. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co wynika jednoznacznie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymagania dodatkowe: 1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 2. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego związanych z budowa kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić: - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym naliczone do 31.12.2015r., - koszty opracowania projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnień w tym zakresie, - obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie trasy sieci i przyłączy oraz pomiary powykonawcze, - wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 5. Każdy z wykonawców powinien odwiedzić miejsce budowy przed składaniem oferty celem sprawdzenia warunków wykonania zamówienia, ponieważ wykluczamy możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny ofertowej lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 6.Termin gwarancji jakości - nie mniej niż 36 miesięcy liczonych od daty końcowego odbioru robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-03-10 do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Oddział w Radłowie, ul. Długa 2, 46-331 Radłów 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007; przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego jest uznana jako data i godzina wpłynięcia wadium; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Oferta jest skutecznie zabezpieczenia wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzinie/ składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium w pozostałej formie niż pieniądz należy złożyć za pokwitowaniem w formie oryginału w Biurze Obsługi Interesanta ( parter) Urzędu Gminy w Rudnikach 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, a kserokopię (-e) potwierdzoną ( e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania z ofertą - pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania - oraz umożliwić Zamawiającemu otrzymanie okresowej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudniki.pl ; www.bip.rudniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach