Przetargi.pl
Zakup i dostawa leków na okres 1 roku

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-066 Opole, ul. Reymonta 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 454-54-01 , fax. 077 453-61-06
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  ul. Reymonta 8 8
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 454-54-01, fax. 077 453-61-06
  REGON: 00064013600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa leków na okres 1 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa leków na okres 1 roku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: 1. Nazwa: Zakup i dostawa toksyny botulinowej typu A. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania nr 1, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr: 2. Nazwa: Zakup i dostawa leku przeciwkrwotocznego. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania nr 2, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr: 3. Nazwa: Zakup i dostawa leków - Pakiet A. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania nr 3, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr: 4. Nazwa: Zakup i dostawa leków - Pakiet B. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania nr 4, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr: 5.Zakup i dostawa leku - Pakiet C. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania nr 5, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr: 6. Zakup i dostawa leków przeciwbakteryjnych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania nr 6, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu wadium jest nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy przedmiotu zamówienia w trybie pilnym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ginekologia.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach