Przetargi.pl
Dostawa leku neuroleptycznego Olanzapina

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-140 Branice, ul. Szpitalna 18
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4034302 , fax. (077) 4868446
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
  ul. Szpitalna 18 18
  48-140 Branice, woj. opolskie
  tel. (077) 4034302, fax. (077) 4868446
  REGON: 00029105500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbranice.biuletyn.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leku neuroleptycznego Olanzapina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku neuroleptycznego Olanzapina do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala w Branicach mieszczącej się w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym przy ul. Wodociągowej 4, w Opolu, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336615006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600,00 zł 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać nr postępowania przetargowego: 4/2015, na które Wykonawca składa ofertę. 5. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Banku Handlowego O/Opole numer konta 31 1030 1508 0000 0008 0319 2006. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu. 8. W przypadku wniesienia wadium (w innej formie niż pieniądz) wymagane jest załączenie oryginału dokumentu do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin ważności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbranice.biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach