Przetargi.pl
Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt - ekspozycja płazów (żab)

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22 , fax. 77 454 98 44
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22, fax. 77 454 98 44
  REGON: 53141266800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt - ekspozycja płazów (żab)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt - ekspozycja płazów (żab) w postaci wykonania robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10. Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane: - prace murarskie nadziemia, - prace tynkarskie, - posadzki i okładziny ścienne, - stolarka okienno - drzwiowa, - elementy wyposażenia, - zakup i montaż mostka drewnianego, - zakup, montaż i wykonanie wystroju w terrariach i akwariach, - wykonanie wystroju wnętrz, - utwardzenia. Roboty instalacyjne: - roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne, - instalacja urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Roboty ciepłownicze: - modernizacja istniejącej sieci CO, - montaż nowej sieci, - odtworzenie instalacji ciepła technologicznego. Roboty elektryczne: - roboty w zakresie instalacji elektrycznych, - instalacja elektrycznych urządzeń rozdzielczych, - ochrona odgromowa. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 10 000,00 zł. 2) Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 47 1160 2202 0000 0002 1515 3330, Bank Millennium SA. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 4) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Opola, Rynek Ratusz, pokój nr 2, a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu do kasy) należy załączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed terminem składania ofert. 5) Jeżeli złożenie oferty następuje za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, a Wykonawca nie złoży poręczeń lub gwarancji w kasie Urzędu, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być załączony do oferty. 6) Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie trzy warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 7) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: skrócenie terminu realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach