Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytów złotowych

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, pl. Wolności 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4833116
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  pl. Wolności 13 13
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4833116
  REGON: 53141220800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.POWIAT.KEDZIERZYN-KOZLE.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa dwóch kredytów złotowych przeznaczonych na: a. sfinansowanie planowanego deficytu, w tym zaplanowanych wydatków majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, b. wydatki związane z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 projektu: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i nr 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części opisane w dalszej części ogłoszenia oraz w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/3736/3575/ogloszenia-i-przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach