Przetargi.pl
Przebudowa kanalizacji sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach.

Gmina Dobrzeń Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4695525 , fax. 77 4695524
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzeń Wielki
  ul. Namysłowska 44 44
  46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  tel. 77 4695525, fax. 77 4695524
  REGON: 53141306000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzenwielki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kanalizacji sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi wykonanie: wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej z rur betonowych przeciskowychfi600m 53,00m;wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej z rur betonowych PRZECISKOWYCH fi400m 65,50m;wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej z rur betonowych PRZECISKOWYCH fi300m 110,50m;wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej z rur WITROS fi300m 96,00m;wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej z rur WIPRO fi250m 102,50m;wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej z rur WIPRO fi200 202,5m;wykonanie kolektorów kan. deszczowej z rur PVC KLASY SN8 fi160 m 231,00m;wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej z rur PVC KLASY SN8 fi200m 39,50m;wykonanie kolektorów przyłączy kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych PP fi200m 26,50m;budowa studni kanalizacyjnych fi1200 mm szt. 7;budowa studni kanalizacyjnych kaskadowych fi 1200 mm szt. 4;budowa studni kanalizacyjnych fi 1000 mm szt. 12;budowa studni kanalizacyjnych kaskadowychfi1000 mm szt. 9 studnie inspekcyjne kanalizacyjne fi425 mm PP szt.5;studnie inspekcyjne kanalizacyjne kaskadowe fi 425 mm PP szt. 1;studnie inspekcyjne kanalizacyjne fi 315 mm PP szt. 8;Trójnik PVC fi 160 mm szt. ;Istniejące wpust deszczowy uliczny fi500 mm szt. 5;Istniejące rynny deszczowe fi160 szt. 33;Proj. włączenie do istniejącej studni na kaskadęfi1200 szt. 3;Proj. włączenie do istniejącej studni fi1200 - szt. 4 osadnik pisaku o poj. 5,0 m3 szt. 1;wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC KLASY SN8 fi200mm 51,5 mb; budowa studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - rewizyjne 1 szt.;studnia kanalizacyjna fi425 mm - inspekcyjna - 1 szt.; wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE100 SDR17 40x2,4mm - 37,5 mb;studnia wodomierzowa fi1200 mm ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt budowlany, Projekt instalacji sanitarnej, Projekt instalacji elektrycznej . Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , Przedmiary robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja będzie udostępniona (wypożyczona) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25000,00 PLN(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-03-06 do godz.10:00 pok.101

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobrzenwielki.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach