Przetargi.pl
Przygotowanie i produkcja materiałów programowych informacyjno-upowszechniających przeznaczonych do emisji w TVP Opole oraz TVP Regionalna na potrzeby projektu systemowego pn. Opolski program stażowy dla absolwentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Adres: 45-716 Opole, ul. Spychalskiego 1a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Spychalskiego 1a 1a
  45-716 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ocrg.opolskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i produkcja materiałów programowych informacyjno-upowszechniających przeznaczonych do emisji w TVP Opole oraz TVP Regionalna na potrzeby projektu systemowego pn. Opolski program stażowy dla absolwentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie we współpracy z Zamawiającym oraz produkcja programów informacyjno-upowszechniających dotyczących projektu pn. Opolski program stażowy dla absolwentów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.1 Poprawa Dostępu do Zatrudnienia oraz Wspieranie Aktywności Zawodowej w Regionie, Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy przeznaczonych do emisji w TVP Opole oraz w TVP Regionalna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 921112509
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ocrg.opolskie.pl/b/106/Zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach