Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2015/2016 r.

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-118 Lisięcice, Klisino 100
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4857593 , fax. 077 4857594
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
  Klisino 100 100
  48-118 Lisięcice, woj. opolskie
  tel. 077 4857593, fax. 077 4857594
  REGON: 00029337300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dps-klisino.pl, bip.dps.powiatglubczycki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2015/2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2015/2016 r. Zapotrzebowanie: ok. 70 000 litrów/rok Przewidywane dostawy: DPS Boboluszki ok. 28 500 litrów DPS Radynia ok. 23 500 litrów DPS Dzbańce ok. 1 100 litrów DPS Bliszczyce ok. 3 400 litrów DPS Głubczyce ok. 13 500 litrów Parametry jakościowe zgodne z normą PN-C-96024:2011 Olej wykorzystany zostanie tylko do celów grzewczych (opałowych). Jednorazowa dostawa cząstkowa uzależniona będzie od potrzeb zamawiającego, szacowane średnie dostawy: -DPS Klisino Filia Boboluszki ok. 4000 l. -DPS Klisino Filia Dzbańce ok. 1000 l. -DPS Klisino Filia Głubczyce ok. 3000 l. -DPS Klisino Filia Bliszczyce ok. 3000 l. -DPS Klisino Filia Radynia ok. 4000 l. w/w ilości paliw mogą być zmniejszone lub zwiększone według potrzeb Zamawiającego. Podane ilości są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający w miarę potrzeb będzie łączył dostawy ale zastrzega sobie również dostawy pojedyncze na wskazaną filię. Zamawiający posiada zbiorniki na olej o pojemności: -DPS Klisino Filia Boboluszki bud. żeński 8 000 l. bud. męski 3 000 l. -DPS Klisino Filia Dzbańce 16 000 l. -DPS Klisino Filia Głubczyce 5 000 l. -DPS Klisino Filia Bliszczyce 12 000 l. -DPS Klisino Filia Radynia 10 000 l. Rozładunek paliwa z autocysterny jest wymagany przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Zamawiający przewiduje dostawę paliwa autocysterną o wymiarach 9,2m/2,8m/3,4m (długość/szerokość/wysokość). Zamawiający wymaga dostawę oleju opałowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 14.00 Zamawiający nie dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej. Podstawą do wystawienia faktur będzie ilość dostarczonego oleju opałowego zgodnie z przyjęciem przez Zamawiającego na podstawie wskazań układu pomiarowego. Opał należy dostarczyć własnym transportem, zgodnie z wcześniejszym zamówieniem do określonej placówki. Realizacja zamówienia do 48 godzin od momentu zgłoszenia (rozmowa telefoniczna lub fax). Do każdej partii opału należy dołączyć certyfikat jakości określający wartość opałową oraz inne parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust %
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dps-klisino.pl, bip.dps.powiatglubczycki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach