Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Paczków ogłasza przetarg

 • Adres: 48-370 Paczków, Rynek 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4316791 , fax. 77 439 02 96
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paczków
  Rynek 1 1
  48-370 Paczków, woj. opolskie
  tel. 77 4316791, fax. 77 439 02 96
  REGON: 00052937353321
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę autobus: a) posiadał homologację w rozumieniu art. 2 pkt. 73 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami) i był dopuszczony do ruchu, b) był sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, c) był dopuszczony jako pojazd użytkowy w UE, d) posiadał napisane w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu m. in. Instrukcję używania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, e) spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Przedmiot zamówienia obejmuje także ubezpieczenie autobusu w okresie co najmniej 12 miesięcy w zakresie: a) OC, b) AC (w wariancie serwisowym, zniesiony udział własny w szkodzie), c) NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł). Zamawiający dopuszcza składanie ofert o parametrach równoważnych lub lepszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne lub lepsze jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich, dokonane przez Wykonawcę nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i powinien być respektowany przez wszystkie autoryzowane stacje obsługi pojazdów na terenie całego kraju oferowanej marki pojazdu. Wszystkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych. Dokumenty wymagane przy dostawie pojazdu: a) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, b) decyzja UDT zezwalająca na eksploatację podnośnika elektryczno - hydraulicznego (windy) do załadunku wózków inwalidzkich, c) certyfikat TEMPO 100, d) homologacja na pojazd zabudowany przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub homologacja auta bazowego wraz z badaniem technicznym potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu osób 19+1 (w tym dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich) + oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony, e) gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów (obejmująca okres co najmniej 24 miesięcy), f) gwarancja na perforację nadwozia (obejmująca okres co najmniej 96 miesięcy), g) gwarancja na powłokę lakierniczą (obejmująca okres co najmniej 36 miesięcy), h) gwarancja na windę i zabudowę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych (obejmująca okres co najmniej 24 miesięcy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.paczkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach