Przetargi.pl
WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska 127
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4591800 , fax. 77 4581352
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4591800, fax. 77 4581352
  REGON: 00012652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77.21.15.00-7 - Usługi pielęgnacji drzew. 2. Ilość drzew do wykonania cięć sanitarnych oraz technicznych koron obejmuje: a) droga wojewódzka nr 451 odc. gr. woj. - Pielgrzymowice - 95 szt., b) droga wojewódzka nr 409 m. Steblów - 5 szt., c) droga wojewódzka nr 409 odc. Kujawy - Zielina - 5 szt., d) droga wojewódzka nr 423 m. Krępna - 16 szt., e) droga wojewódzka nr 423 m. Krępna - 11 szt., f) droga wojewódzka nr 405 odc. Wydrowice - Korfantów - 50 szt. Łącznie - 182 szt. 3. Zakres prac objętych zamówieniem: - przed przystąpieniem do prac należy je oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym pismem Urzędu Marszałkowskiego DIG-I.8022.391.2014 z dnia 04.11.2014 r. (kserokopia schematu zostanie przekazana wykonawcy w dniu podpisania umowy) i utrzymać to oznakowanie przez cały okres ich prowadzenia, - dokonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew, - uprzątnięcie podciętych gałęzi drzew (zrębkowanie w miejscu pozyskania wraz z zagospodarowaniem powstałych zrębków), - uprzątnięcie terenu prowadzonych robót oraz likwidacja wykonanego oznakowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772115007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach