Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej etap III od KM 0 + 957,0 do KM 1 + 692,5 i etap IV od KM 1 + 692,5 do KM 1 + 792,8

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 00052450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej etap III od KM 0 + 957,0 do KM 1 + 692,5 i etap IV od KM 1 + 692,5 do KM 1 + 792,8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ( drogowe) realizowane w oparciu o : - Decyzje Nr 2/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Kędzierzyńsko -Kozielskiego znak BA.6744.4.2013 z dnia 30.09.2013 dwuetapowa realizacja zadania : W zakresie III inwestycji przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu od km 0+957,0 do km 1+692,5 zakres robót obejmuje: - przebudowę i rozbudowę ul. Kozielskiej - budowę włączenia ul. Chopina , Padarewskiego, Koszykowej , Sobieskiego, Bema do ul. Kozielskiej - budowę wysp rozdzielających - budowę zatok autobusowych z wiatami przystankowymi. Wiaty przystankowe z dachem płaskim , ścianami bocznymi , tylną , dachem - ze szkła hartowanego. Dodatkowo kosz i rozkład jazdy. Długości wiat: ~ 300cm ul. Kozielska 3 ~ 420cm ul. Kozielska 27 ~ 550cm ul. Kozielska na wysokości ul. Koszykowej Ze względu na zrealizowaną w etapie II zadania budowę wiat przystankowych , wiaty realizowane w zakresie III nie mogą odbiegać pod względem kształtu , jakości zastosowanych materiałów , wyposażenia , kolorystyki , technologii wykonania od już istniejących. (Istniejące wiaty przystankowe pokazano w załączniku do specyfikacji) - budowę ścieżek rowerowych na całej długości przebudowywanych ulic - budowę chodników na całej długości przebudowywanych ulic uwzględnionych w projekcie technicznym i załączniku do specyfikacji. - budowę nowych oraz przebudowę istniejących wjazdów do posesji - budowę wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie wykopów - zabudowę rur ochronnych dla sieci cieplnej W zakresie projektu zabudowy rur ochronnych na sieci MZEC ma być zrealizowany zakres robót wyszczególniony w piśmie MZEC Sp,. z o.o z dnia 28.11.2014 wraz z warunkami wyszczególnionymi w w/w piśmie stanowiącym załącznik do specyfikacji. - budowę i wraz z przebudową sieci teletechnicznych - przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej - przebudowę sieci gazowej - likwidacje lub likwidację i odtworzenie będących w kolizji z inwestycją ogrodzeń posesji W realizacji projektu wykonawczego - część architektoniczna należy : Pominąć odtworzenie ogrodzenia O17, O18 , O20 Uwzględnić odtworzenie ogrodzenia O16 , O19 w zakresie objętym rozbiórką w formie dotychczas istniejącego ogrodzenia , bądź wykonać nowe z uwzględnieniem warunków j.w. - budowę wraz z przebudową oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych Ze względu na zrealizowaną w etapie I i II zadania budowę oświetlenia ulicznego , elementy oświetlenia ( słupy , wysięgniki , oprawy ) realizowane w zakresie III nie mogą odbiegać pod względem kształtu , jakości zastosowanych materiałów , wyposażenia , kolorystyki , technologii wykonania od już istniejących. - wycinkę drzewostanu i zagospodarowanie terenu - wykonanie tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego dla poszczególnych podetapów robót. - wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego - złomowanie wszystkich znaków podlegających wymianie Uwaga ! Inwestor dla robót etapu III : 1. Wyraża zgodę na zamianę krawężnika kamiennego o wym. 20x35x100cm ujętego w projekcie na krawężnik kamienny o wym. 15x30x100cm. 2. Dopuszcza jako alternatywę dla podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P podbudowę z betonu asfaltowego AC 22P pod warunkiem posiadania przez producenta betonu asfaltowego atestu na kruszywo dla AC 22P. 3. Ustala kolorystykę kostki chodnikowej chodnika na szerokości wjazdów do posesji jak również samego wjazdu do posesji na kolor czarny. 4. Rezygnuje z ułożenia obrzeży betonowych na szerokości ścieżki rowerowej i chodnika w miejscu dojazdu do posesji. 5. Rezygnuje się z wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu piaskowego koloru czerwonego. W ofercie należy uwzględnić wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltobetonu AC 8S koloru czarnego. W zakresie IV inwestycji przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej w Kędzierzynie- Koźlu od km 1+692,5 do km 1+792,8 zakres robót obejmuje: - przebudowę ulicy Kozielskiej - budowę włączenia ul. Bema , ul. Tartacznej do ul. Kozielskiej - budowę wysp rozdzielających - budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Kozielskiej i Reja - budowę ścieżek rowerowych na całej długości przebudowywanych ulic - budowę chodników na całej długości przebudowywanych ulic uwzględnionych w projekcie technicznym i załączniku do specyfikacji - budowę nowych oraz przebudowę istniejących dojazdów do posesji - budowę włączeń do ulic krzyżujących się - budowę wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej - budowę wraz z przebudową sieci teletechnicznych - przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej - przebudowę sieci wodociągowej - przebudowę sieci gazowej - likwidację będących w kolizji z inwestycją ogrodzeń posesji W realizacji projektu wykonawczego - część architektoniczna należy uwzględnić : a) wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej na słupkach stalowych ocynkowanych powlekanych wys.150cm dług. ~ 31mb w miejsce projektowanego przesunięcia ogrodzenia O21 b) budowę lub odtworzenie elementów małej architektury , w tym murków oporowych c) budowę wraz z przebudową oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych d) ze względu na zrealizowaną w etapie I i II zadania budowę oświetlenia ulicznego , elementy oświetlenia ( słupy , wysięgniki , oprawy ) realizowane w zakresie IV nie mogą odbiegać pod względem kształtu , jakości zastosowanych materiałów , wyposażenia , kolorystyki , technologii wykonania od już istniejących. e) wycinkę drzewostanu i zagospodarowanie terenu f) wykonanie tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego dla poszczególnych podetapów robót g) wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego h) złomowanie wszystkich znaków podlegających wymianie Roboty nie ujęte w projekcie technicznym, a podlegające wykonaniu - ułożenie rur ochronnych typu : SRS 110 - 57mb , DWK 110 - 10mb , ułożenie bednarki Fe-Zn 30x4mm - 34mb (miejsce zabudowy wskazano w załączniku do specyfikacji). Uwaga ! Inwestor dla robót etapu IV : 1. Wyraża zgodę na zamianę krawężnika kamiennego o wym. 20x35x100cm ujętego w projekcie na krawężnik kamienny o wym. 15x30x100cm. 2. Dopuszcza jako alternatywę dla podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P podbudowę z betonu asfaltowego AC 22P pod warunkiem posiadania przez producenta betonu asfaltowego atestu na kruszywo dla AC 22P. 3. Ustala kolorystykę kostki chodnikowej chodnika na szerokości wjazdów do posesji jak również samego wjazdu do posesji na kolor czarny. 4. Rezygnuje z ułożenia obrzeży betonowych na szerokości ścieżki rowerowej i chodnika w miejscu dojazdu do posesji. 5. Rezygnuje z wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu piaskowego koloru czerwonego. W ofercie należy uwzględnić wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltobetonu AC 8S koloru czarnego. Uwaga: Warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia robót IV zakresu przedmiotu zamówienia jest całkowite zakończenie robót III zakresu przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera : - projekt budowlany etap III, i etap IV - projekt wykonawczy - część drogowa etap III i etap IV - projekt wykonawczy - część kanalizacyjna etap III i etap IV - projekt wykonawczy - część wodociągowa etap IV - projekt wykonawczy - oświetlenie uliczne etap III i etap IV - projekt wykonawczy - przebudowa sieci elektroenergetycznej etap III i etap IV - projekt wykonawczy - przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych etap III i etap IV - projekt wykonawczy - część architektoniczna etap III i etap IV - projekt wykonawczy - część gazowa etap III i etap IV - inwentaryzacja dendrologiczna - etap I , II , III , IV - projekt wykonawczy - tymczasowej organizacji ruchu etap III i etap IV - projekt wykonawczy - docelowa organizacja ruch etap I , II , III , IV - dokumentacja geotechniczna - etap I , II , III , IV - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część- drogowa część urządzenia obce - uzgodnienia warunków technicznych do projektu budowlanego - pomocniczo dołączone przedmiary robót Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie realizacji projektu w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1. Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3kpl. (w tym 1kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. W inwentaryzacji powykonawczej należy też ująć zmianę użytkowania gruntów z budowlanych na drogowe !!!.Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej. 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym: - dokumentacji geodezyjnej uwzględniającej zmianę użytkowania gruntów - pomiarów fotometrycznych oświetlenia ulicznego. 3. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 4. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 5. Sukcesywną zmianę organizacji ruchu i oznakowania budowy w zależności od etapu realizowanej inwestycji i zakresu wykonanych prac. 6. Zapewnienie dojazdu do posesji i punktów handlowych w czasie prowadzonych robót. 7. Przy pracach z zakresu sieci gazowych uwzględnienie wymogów zawartych w uzgodnieniach do projektu. 8. Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociągów : kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK zawartych w uzgodnieniach do projektu 9. Przy pracach zakresu sieci teletechnicznych uwzględnienie wymogów zawartych w uzgodnieniach do projektu ! 10. Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzględnienie wymogów zawartych w uzgodnieniach do projektu. 11. Przy pracach w pobliżu sieci c.o. uwzględnienie wymogów zawartych w uzgodnieniach do projektu. 12. Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objętych zakresem projektu 13. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. 14. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Regionalną Instalację Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 15 .Zamawiający zastrzega sobie do ponownego wykorzystania następujące materiały z rozbiórki : płytki chodnikowe , kostka chodnikowa , kostka granitowa, krawężniki, obrzeża chodnikowe, wpusty uliczne, wiaty przystankowe w całości lub ich elementy . W związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich utylizować lub przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 16. Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor bezpośrednio przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu. Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki , zakwalifikowanych do ponownego wykorzystania leży po stronie Inwestora. 17. W przypadkach gdy konieczna jest wycinka drzew, pocięcie ich na odcinki o dł. 120 cm i uformowanie w stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 18. Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych metalowych powlekanych ( lub równoważnych ) w trakcie i po realizacji zadania t wg. wzorca zamieszczonego w wersji elektronicznej. - tablica o wym. 150cmx 100cm na słupkach metalowych w czasie trwania inwestycji, tablica o wym. 150cm x100cm na słupkach metalowych po zakończeniu inwestycji. 19.Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - Wykonawca przedłoży jako załącznik do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 190 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 100 000.00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach