Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowni polegająca na dostawie macierzy dyskowej wraz z dyskami, jej instalacji i integracji z funkcjonującym systemem.

Polskie Laboratorium Antydopingowe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-885 Warszawa, Księcia Ziemowita
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +4822 290 29 05 , fax. +4822 290 29 04
 • Data zamieszczenia: 2022-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Laboratorium Antydopingowe
  Księcia Ziemowita 53 bud. 4
  03-885 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +4822 290 29 05, fax. +4822 290 29 04
  REGON: 38217797500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.antydopinglab.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowni polegająca na dostawie macierzy dyskowej wraz z dyskami, jej instalacji i integracji z funkcjonującym systemem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej wraz z dyskami, jej instalacja i integracja z funkcjonującym systemem na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ i załącznikami oraz ewentualnymi informacjami dla Wykonawców. 4. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2020), wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu i materiały wykorzystane przy pracach montażowych będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji. 6. Parametry zamieszczone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wartościami minimalnymi, każdy przedmiot zamówienia o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zgodnie z art. 29 uPzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia itp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego, przez który należy rozumieć przedmiot o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w tym samym zakresie co przedmiot określony w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający uzna za normę równoważną taką, która potwierdzi minimalne parametry określone w normie wymaganej przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca ma obowiązek wykazania spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego poprzez porównanie parametrów oferowanego przedmiotu z parametrami przedmiotu zamówienia. 8. Wymaga się, aby po zainstalowaniu przedmiot zamówienia był gotowy do pracy (bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach