Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż komór mroźniczych dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Polskie Laboratorium Antydopingowe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-885 Warszawa, Księcia Ziemowita
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +4822 290 29 05 , fax. +4822 290 29 04
 • Data zamieszczenia: 2022-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Laboratorium Antydopingowe
  Księcia Ziemowita 53 bud. 4
  03-885 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +4822 290 29 05, fax. +4822 290 29 04
  REGON: 38217797500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.antydopinglab.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż komór mroźniczych dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: A. Komora mroźnicza nr 1: sprzedaż, dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż obudowy i instalacji mroźniczej, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania fabrycznie nowej (rok produkcji nie starszy niż 2020) komory mroźniczej przeznaczonej do długotrwałego przechowywania próbek biologicznych. B. Komora mroźnicza nr 2: – sprzedaż, dostawa, rozładunek, wniesienie i montaż obudowy (rok produkcji nie starszy niż 2020); – demontaż instalacji mroźniczej z istniejącej komory znajdującej się w budynku Instytutu Sportu-PIB, przy ul. Trylogii 2/16 w Warszawie i jej montaż w nowej obudowie w budynku zajmowanym przez Polskie Laboratorium Antydopingowe przy ul. Księcia Ziemowita 53 w Warszawie; – uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania komory mroźniczej przeznaczonej do długotrwałego przechowywania próbek biologicznych. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ i załącznikami oraz ewentualnymi informacjami dla Wykonawców. 3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu i materiały wykorzystane przy pracach montażowych będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji. 5. Parametry zamieszczone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wartościami minimalnymi, każdy przedmiot zamówienia o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zgodnie z art. 29 uPzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia itp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego, przez który należy rozumieć przedmiot o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w tym samym zakresie co przedmiot określony w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający uzna za normę równoważna taką, która potwierdzi minimalne parametry określone w normie wymaganej przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca ma obowiązek wykazania spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego poprzez porównanie parametrów oferowanego przedmiotu z parametrami przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42513100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach