Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa placu rekreacyjnego przy ul. Stargardzkiej w Reczu na działkach o nr ewid.: 156/2, 322/1, 199/3 obręb Recz w ramach Rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w mieście Recz

Towarzystwo Miłośników Recza ogłasza przetarg

 • Adres: 73-210 Recz, Ratuszowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 606375918, 693079077
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Miłośników Recza
  Ratuszowa 6
  73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 606375918, 693079077
  REGON: 21061241000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa placu rekreacyjnego przy ul. Stargardzkiej w Reczu na działkach o nr ewid.: 156/2, 322/1, 199/3 obręb Recz w ramach Rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w mieście Recz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa placu rekreacyjnego przy ul. Stargardzkiej w Reczu na działkach o nr ewid.: 156/2, 322/1, 199/3 obręb Recz w ramach Rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w mieście Recz” Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonaną w oparciu o Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez firmę AKWADRAT Sp. z o.o. oraz stanu zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Elementy przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ: 1) Dokumentacja techniczna pn. Rozbudowa i przebudowa placu rekreacyjnego przy ul. Stargardzkiej w Reczu na działkach o nr ewid.: 156/2, 322/1, 199/3 obręb Recz w ramach Rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w mieście Reczopracowana prze firmę AKWADRAT Sp. z o.o. mgr inż. arch. Grzegorza Gąsiorka a) Projekt budowlany -projekt zagospodarowania terenu b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pn. SpecyfikacjaIstotnych Warunków Zamówienia Przy czym zakres przedmiotu zamówienia określa tylko Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ponieważ zakres projektu zagospodarowania terenu jest większy. 2) Dokumenty formalne: a) zgłoszenia robót budowlanych b) decyzja konserwatorska 3) Załączone do siwz przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny.Mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 3. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia określają: a) Dokumentacja Projektowa (w zakresie wskazanym w STWiOR), b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach