Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, Jagiellońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914329500, , fax. 914329501
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
  Jagiellońska 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914329500, , fax. 914329501
  REGON: 81073345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 2. Zakres zamówienia 2.1. Zamówienie polega na wykonaniu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” wykonanego przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres robót obejmuje pomieszczenia Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – pom. nr 0/01 do nr 0/16 oraz częściowo izolatkę wraz ze śluzą fartuchową i WC, szatnię istniejącą (pom. 0/19) wraz z sąsiadującymi z nią gabinetami – zgodnie z rys. PB/A/04A – Projekt budowlany – Architektura. Zakres robót obejmuje także wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach oznaczonych na w/w rysunku, jako „Zakres opracowania objęty 2. etapem”. tj.: izolatce wraz ze śluzą fartuchową i WC, szatni istniejącej (pom. 0/19) wraz z sąsiadującymi z nią gabinetami. Zakres robót nie obejmuje doprowadzenia zasilania centrali wentylacyjnej (pom. 0/03) oraz nagrzewnicy (pom. 0/16) z projektowanej tablicy T2. Zakres obejmuje podłączenie zasilania do centrali i nagrzewnicy. Zakres robót nie obejmuje naprawy tynków i malowania ścian w miejscu wykonanych robót / przebić związanych z wykonaniem zaprojektowanej wentylacji mechanicznej, nawiewno – wywiewnej. Zakres robót nie obejmuje pomieszczeń znajdujących się w projektowanej części socjalnej dla pracowników Szpitala – pom. nr 0/20 do nr 0/33 – zgodnie z rys. PB/A/03 – Projekt budowlany – Architektura. 2.2. Projektowany zakres robót: 1) wykonanie otworów w ścianach działowych i konstrukcyjnych, 2) wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę - ramy stalowej, 3) wykonanie układu nawiewno – wywiewnego N2W2 składającego się z centrali nawiewno-wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym podwieszanej z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnicy wodnej, kompletu filtrów oraz automatyki zasilająco – sterującej, układu chłodzenia, 4) wykonanie czerpni i wyrzutni od centrali wentylacyjnej, 5) wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z izolacją matami z wełny skalnej, 6) wykonanie anemostatów nawiewnych i wyciągowych, 7) wykonanie zabezpieczeń p.poż., 8) wykonanie w części pomieszczeń instalacji wyciągowej. 3. Szczegółowy zakres zamówienia 3.1. Stan istniejący (uwagi dotyczące wykończenia pomieszczeń): 1) pomieszczenia nr 0/01 do nr 0/12, w których montowana będzie wentylacja, są przeznaczone do modernizacji w ramach równolegle prowadzonego postępowania p.n. „Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – ETAP I – Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz wykonanie nowego wejścia do budynku od strony północnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”, 2) pomieszczenie izolatki wraz ze śluzą fartuchową i WC oraz szatni istniejącej (pom. 0/19), są obecnie użytkowane i także zostaną zmodernizowane w ramach wspomnianego, równoległego postępowania, 3) gabinety sąsiadujące z szatnią (pom. 0/19), w których wykonana zostanie wentylacja, są obecnie użytkowane i na tym etapie nie są przewidziane do modernizacji, w związku z powyższym należy je dokładnie zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, 4) pomieszczenia nr 0/13, nr 0/15 wraz z poczekalnia pomocniczą, w których wykonana zostanie wentylacja, są obecnie użytkowane i zostaną zmodernizowane w kolejnym etapie, w związku z powyższym należy je dokładnie zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, 5) we wszystkich pomieszczeniach należy ująć wykonanie kompletnej instalacji zgodnie projektem oraz uszczelnienie przejść przez ściany. 3.2. Projektowany zakres robót w branży budowlanej: 1) zabezpieczenie pomieszczeń, 2) wykonanie otworów w ścianach – przepusty dla kanałów wentylacyjnych, 3) wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę - ramy stalowej zgodnie z rys. K2 i K4 Projektu budowlano – wykonawczego w branży konstrukcyjnej, 4) naprawa ścian i sufitów po wykonaniu przebić – obmurowanie, uszczelnienie, 5) w miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane należy przewidzieć wykonanie otworów większych o jeden rozmiar z uszczelnieniem. 3.3. Projektowany zakres robót w branży elektrycznej: 1) podłączenie zasilania do centrali wentylacyjnej i nagrzewnicy elektrycznej. 3.4. Projektowany zakres robót w branży sanitarnej: 1) instalacja wentylacji - według projektu wykonawczego - instalacje sanitarne: - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej - układ N2W2 – składającej się z centrali nawiewno-wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym podwieszanej z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnicą wodną, kompletem filtrów, funkcją chłodzenia oraz automatyką zasilająco – sterującą, wydajność N=1860m3/h, W=1070m3/h, - centralę należy podwiesić do stropu w pomieszczeniu 0/03 po wykonaniu ramy stalowej, - rozdział powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach zrealizowany został za pomocą kratek nawiewnych i wyciągowych z dwoma rzędami lamel i przepustnicą montowanych na kanałach, - czerpnię i wyrzutnię od centrali wentylacyjnej dobrano i zaprojektowano w wykonaniu dachowym, jednak z uwagi na planowane wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek w kolejnym etapie prac, aktualnie czerpnię dachową należy zakończyć przy ścianie zewnętrznej budynku, - przewody wentylacyjne: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubość ścianek kanału dla długości boku do 530 mm – 0,7 mm, dla długości boków 530 – 1000 – 0,9 mm, łączone na kołnierze wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przewody wykonane w klasie szczelności min. B., kanały nawiewne zaizolowane matami z wełny skalnej, - kanały wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach w przestrzeni sufitu podwieszonego, - wykonanie wentylacji wywiewnej w szatni istniejącej (pom. 0/19) wraz z sąsiadującymi gabinetami, - wykonanie instalacji wyciągowej w pomieszczeniu izolatki i WC – wentylator wyciągowy kanałowy W=710m3/h, spręż 250Pa, - wykonanie instalacji wyciągowej w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym (pom. 0/05). UWAGA: 1) pomieszczenia w których wykonywana będzie wentylacja mechaniczna są wykończone, należy dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w wycenie ewentualną przebudowę wewnętrznej instalacji wod. - kan., c.o., elektrycznej, zasilania i oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego w przypadku kolizji z projektowaną wentylacją mechaniczną, 2) instalacje wentylacji i jej elementy należy wykonać w sposób estetyczny i trwały, gdyż nie będą zabudowywane, 3) przy montażu czerpni i wyrzutni należy uwzględnić planowane docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 18 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100 zł). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 44/2019”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 2) musi obejmować cały okres związania ofertą, 3) powinno być wystawione na Zamawiającego, 4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP, 3) dowód wniesienia wadium, 4) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach