Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza szatniowo sanitarnego przy boisku piłkarskim w Wojnarowej

Gmina Korzenna ogłasza przetarg

 • Adres: 33322 Korzenna, Korzenna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 440 66 10, , fax. 18 441 70 39
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korzenna
  Korzenna 325
  33322 Korzenna, woj. małopolskie
  tel. 18 440 66 10, , fax. 18 441 70 39
  REGON: 49189229700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.korzenna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza szatniowo sanitarnego przy boisku piłkarskim w Wojnarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza szatniowo sanitarnego przy boisku piłkarskim w Wojnarowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 9 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" oraz załączniku nr 10, 11, 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 5.3.2 SIWZ. 3. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach