Przetargi.pl
Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2017/2018 do Zespołu Szkół w Smrokowie

Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-090 Słomniki, T. Kościuszki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 388 11 02, , fax. 0-12 388 21 02
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach
  T. Kościuszki 64
  32-090 Słomniki, woj. małopolskie
  tel. 0-12 388 11 02, , fax. 0-12 388 21 02
  REGON: 120489821
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slomniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka orgaizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2017/2018 do Zespołu Szkół w Smrokowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2017/2018 do Zespołu Szkół w Smrokowie Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych wraz z opieką do Zespołu Szkół w Smrokowie  ilość kursów dziennie (2 autobusów) max 9 w tym 3 dowozy i max 6 odwozy  ilość kilometrów dzienna około 208 km  autobusy: 2 - min 60 miejsc siedzących każdy  dowóz w godzinach 7.00 – 8.15 – szczegółowo zostanie ustalony z Dyrektorem Zespołu Szkół  odwóz w godzinach 13.00; 13.40; 14.50; 15.30 – szczegółowo zostanie ustalony z Dyrektorem Zespołu Szkół  przewidywalna ilość dni dowozu w roku szkolnym - około 188  ilość dzieci około 102 Warunki dotyczące zamówienia : 1. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2017/2018. Dowozy i odwozy będą realizowane tylko w miesiącach szkolnych bez miesięcy wakacyjnych, bez ferii zimowych, dni świątecznych a także dni, w których szkoła jest nieczynna. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących przewozów dzieci szkolnych oraz zapewnienia im właściwej opieki. 3. Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 4. Dowożenie dzieci ma się odbywać ubezpieczonymi autobusami posiadającymi aktualny przegląd techniczny. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu oraz pozostających w związku z przewozem. 5. Do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 autobusami. 6. Autobusy muszą posiadać co najmniej 60 liczbę miejsc dla dowożonych/ odwożonych dzieci. 7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dodatkowego przeglądu potwierdzającego sprawność techniczną pojazdu, 8. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Przedstawicielem Zamawiającego. 9. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. 10. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do lub wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu. 11. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna w czasie dowozu do szkoły rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez uczniów w miejscu zatrzymania i doprowadzeniu ich na teren szkoły. 12. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna w czasie odwozu uczniów ze szkoły rozpoczyna się z chwilą odebrania uczniów z terenu szkoły i kończy w momencie opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia. 13. Szczegółowy rozkład godzin odwozu i dowozu jak i trasy będą ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół 14. Cena jaką Wykonawca przedstawi w ofercie za dowóz i odwóz dzieci szkolnych będzie obejmować jeden dzień wykonywania przedmiotu zamówienia, oraz za całość zamówienia. 15. Zamówienie będzie realizowane w formie dowozu zorganizowanego 16. Faktury będą składane miesięcznie, podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie usługi w danym miesiącu. 17. Przedmiot umowy, o którym mowa powyżej zostanie wykonany zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, przepisami BHP, PIP, Prawem drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: przelew na konto zamawiającego BS Słomniki 61 8614 0001 0000 0000 0420 0108. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego (zaleca się przelew najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Wpłacając wadium w formie przelewu w tytule należy wpisać wadium na przetarg Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2017/2018 do Zespołu Szkół w Smrokowie - oraz podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę !!!!!! ( w celu prawidłowego księgowania i prawidłowego określenia Wykonawcy ) 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 104,poz.1158 z p.zm.) sposób przekazania wadium w formie dokumentów: oryginał do pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64, kopię należy dołączyć do oferty 4.Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 . 6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Koncesji, zezwolenia lub licencji - na przewóz osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wraz z ofertą należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda: 1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. ("Numeracja zgodna z SIWZ") 8. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c niniejszej SIWZ) lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 10. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 PZP. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 5 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 12. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w SIWZ, Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 17. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, ze dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach