Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana

Gmina Lipnica Murowana ogłasza przetarg

 • Adres: 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Murowana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48146852100, , fax. +48146852102
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipnica Murowana
  Lipnica Murowana 44
  32-724 Lipnica Murowana, woj. małopolskie
  tel. +48146852100, , fax. +48146852102
  REGON: 851660602
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicamurowana.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: 1) Część I - Modernizacja dróg dojazdowych prowadzących do pól na terenie Gminy Lipnica Murowana. a) Zadanie obejmuje modernizację drogi Dominiczna Góra na dz. nr 1381, 1380/1, 1386/1, 1385/1, 1383/1, 1372/3, 1371/3, 1370/3, 1344/3, 1347/1, 1347/3, 1290/1, 1280/1 w Rajbrocie km 0+015 – 0+032, 0+054 – 0+320" b) W zakres robót wchodzi odtworzenie i wyznaczenie przebiegu drogi na w/w zakresie wg ilości podanych w przedmiarze robót obejmujących roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy i trawy, korytowanie, uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wzór umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SIWZ d) Termin wykonania do: 15.09.2017 r. 2) Część II – Remont drogi gminnej w miejscowości Rajbrot (koło cmentarza): a) Zadanie obejmuje bieżącą naprawę i konserwację drogi gminnej na działce 2193, 2195/2 w miejscowości Rajbrot (koło cmentarza). b) W zakres robót wchodzi korytowanie, uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, regulacja korytek, regulacja włazów oraz montaż rusztu żeliwnego na odwodnieniu liniowym c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wzór umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SIWZ. d) Termin wykonania do: 20.09.2017 r 3) Część III - Przebudowa drogi gminnej 1906 Rajbrot - Fielków: a) Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej 580759K - Fielków, działka 1906 w Rajbrocie " b) W zakres robót wchodzi odtworzenie i wyznaczenie przebiegu drogi na w/w zakresie wg ilości podanych w przedmiarze robót obejmujących roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy i trawy, korytowanie, uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wzór umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SIWZ d) Termin wykonania do: 20.09.2017 r. 2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a. Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy minimum czterech osób zatrudnionych do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z robotami budowlanymi stanowiacymi przedmiot zamówienia (roboty ziemne podbudowy, bitumiczne itp). Konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe i najmu sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie ( załącznik nr 2 do SIWZ) Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie innych podmiotów – na załączniku Nr 5 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 1 i 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy, (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 3. Wykaz dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI pkt. 2 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w punkcie 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione zgodnie z terminami określonymi w pkt 1 powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach