Przetargi.pl
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Akcja edukacyjna”

Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie ogłasza przetarg

 • Adres: 34120 Andrychów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 875 30 09, , fax. 33 875 30 09 wew. 29
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie
  Rynek 10
  34120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. 33 875 30 09, , fax. 33 875 30 09 wew. 29
  REGON: 7060853700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Akcja edukacyjna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Akcja edukacyjna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego, do trzech szkół podstawowych na terenie Gminy Andrychów. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część I – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie, w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie i w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie Część II – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie. Część III – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie. Część IV – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie. a) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na cztery części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy; b) zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Andrychów, tj.: - Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie – ul. Dąbrowskiego 2, 34-120 Andrychów - Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie – ul. Włókniarzy 10a, 34-120 Andrychów - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie – ul. Racławicka 188, 34-125 Sułkowice; c) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia; d) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla danej szkoły. 3. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 4. Szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych, ich specyfikacje techniczną oraz miejsce dostawy został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ. Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. 5. Przyjęte opisy i typy pomocy dydaktycznych (wskazane w załącznikach nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie pomocy dydaktycznych równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to (wzorzec ten) ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wskazane w SIWZ nazwy własne, symbole, modele, typy i itp. mają jedynie charakter wzorcowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oprócz wyżej wymienionego oświadczenia oferta musi zawierać: formularz ofertowy wraz z załącznikiem - według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach