Przetargi.pl
PRZEBUDOWA STALOWEJ, LINOWEJ KŁADKI NAD RZEKĄ ROPĄ W RAMACH PROJEKTU „RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH”

Miasto Gorlice ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 551 252, , fax. 183 551 212
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorlice
  ul. Rynek 2
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 183 551 252, , fax. 183 551 212
  REGON: 491893204
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorlice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA STALOWEJ, LINOWEJ KŁADKI NAD RZEKĄ ROPĄ W RAMACH PROJEKTU „RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie stalowej, linowej kładki nad rzeką Ropą w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” - współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami. Zamówienie obejmuje następujące roboty budowlane: 1. Przebudowę ciągów komunikacyjnych: wymianę nawierzchni z kostki betonowej na dojściu do ławy od strony parku - Wykonawca zobowiązany będzie z dokumentacji projektowej pn: „Projekt Techniczny (uproszczony) Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach w zakresie „Ciągów komunikacyjnych” stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ do wykonania w niniejszym przedmiocie zamówienia tylko robót opisanych pod literą 5a w obrębie odtworzenia dojścia do kładki nazwanego literą B. Wykonawca w zamian za kostkę brukową fabrycznie postarzaną określoną w przedmiotowym projekcie, może zastosować kostkę brukową wibroprasowaną, bezfazową o wymiarach: nie mniej niż 20,00 cm i nie więcej niż 24,00 x nie mniej niż 15,00 cm i nie więcej niż 19,00 cm, kolor piaskowo beżowy. W przypadku zastosowania przez wykonawcę kostki brukowej wibroprasowanej, bezfazowej należy zastosować obrzeża betonowe (niepostarzane) o kolorze i kształcie dopasowanym do zastosowanej kostki. Kostka brukowa wibroprasowana, bezfazowa i obrzeża muszą posiadać parametry zgodne z dokumentacją projektową „Projekt techniczny (uproszczony) Restauracji Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach w zakresie „Ciągów komunikacyjnych” i specyfikacjami technicznymi. 2. Oczyszczenie murków i cokołów na dojściu do ławy od strony parku, odnowienie powierzchni skrzynek elektrycznych zamontowanych w murze na dojściu do parku, wymiana barier ochronnych, odnowienie przez odczyszczenie okładziny fundamentu pylonów od strony parku i ulicy Parkowej. 3. Przebudowę kładki linowej w tym: roboty rozbiórkowe wraz z likwidacją przegrody na ciągu komunikacyjnym kładki, wymiana podestu na podest drewniany wraz z podkładami drewnianymi, wykonanie robót konserwacyjno-malarskich elementów metalowych i lin w kolorze grafit, montaż obustronnych poręczy dla osób niepełnosprawnych. 4. Wymianę nawierzchni istniejącego chodnika od strony ulicy Parkowej na nową kostkę betonową wraz z obrzeżami. 5. Remont murków oporowych przy ławie od strony ulicy Parkowej wraz z wymianą poręczy i wykonaniem odwodnienia liniowego wzdłuż murku. 6. Przebudowę 2 sztuk schodów zejściowych na nową kostkę betonową od strony ulicy Parkowej. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa poniższa dokumentacja: UWAGA: z całego zakresu robót określonych w dokumentacji wykonawca zobowiązany będzie w niniejszym przedmiocie zamówienia do wykonania robót tylko w zakresie przebudowy stalowej, linowej kładki nad rzeką Ropą, przebudowy dojść do kładki od strony parku i od strony ulicy Parkowej: 1) Przedmiar robót – przy czy przedmiar nie stanowi podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Projekt Techniczny (uproszczony) Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach w zakresie „Ciągów komunikacyjnych” - Wykonawca zobowiązany będzie w niniejszym przedmiocie zamówienia tylko do wykonania robót określonych w projekcie pod literą 5a w obrębie odtworzenia dojścia do kładki nazwanego literą B – załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Ogólne i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, materiały przetargowe, „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” – przebudowa ciągów komunikacyjnych – w zakresie dotyczącym przedmiotowego zamówienia (w zakresie robót opisanych pod literą 5a w obrębie odtworzenia dojścia do kładki nazwanego literą B) – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Ogólne i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, materiały przetargowe, „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” – remont wiszącej ławy linowej nad rzeką Ropą – załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy/wykonania robót budowlanych/ nie wymagających pozwolenia na budowę, na wymianę nawierzchni istniejącego chodnika z kostki betonowej na nową kostkę betonową, wymianę poręczy stalowych, wymianę górnego podkładu drewnianego na nowe na działkach o nr ewid. 1678/22, 1674/7, 1666/10 z dnia 24.05.2016r. – załącznik nr 5 do SIWZ, 6) Zaświadczenie znak AB.6743.388.2016 z dnia 01.07.2016 o braku sprzeciwu – załącznik nr 6 do SIWZ, 7) Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy /wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia budowę na wymianę nawierzchni istniejącego chodnika z kostki betonowej na nową kostkę betonową na działce o nr ewid. 1678/21 z dnia 14.06.2016 – załącznik nr 7 do SIWZ, 8) Zaświadczenie znak WI-VII.7843.56.2016.JW z dnia 06.07.2016 o braku sprzeciwu – załącznik nr 8 do SIWZ, 9) Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka z/s w Rzeszowie znak NZR-773/G/32/2016 z dnia 02.06.2016 – załącznik nr 9 do SIWZ, 10) Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie znak O.KR.Z-3.4340.12.14.2016.jp.1 z dnia 24.05.2016 – załącznik nr 10 do SIWZ, 11) Pozwolenie Nr 211/2016 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 30.05.2016r. znak OZNS.5142.187.2016.AR2 - załącznik nr 11 do SIWZ, 12) Zgłoszenie zamiaru budowy obiektów/wykonania robót budowlanych/ nie wymagających pozwolenia na budowę polegających na przebudowie ciągów komunikacyjnych w urządzonej części oraz leśnej Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” z dnia 25.05.2016r. – w zakresie dotyczącym przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221113-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą to jest 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w terminie składnia ofert. Wadium w formie innej niż pieniądz należy wnieść najpóźniej w terminie składnia ofert, wraz z ofertą jako oddzielny dokument lub złożyć w kasie Zamawiającego: Kasa UM Gorlice (czynna: poniedziałek w godz. 8.30 – 14.30, wtorek do piątek 8.00 – 14.30). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji obejmować musi co najmniej 30 dniowy termin związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Na ofertę składają się: 1. Wypełniony formularz „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 14 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 1.2. W przypadku proponowanych przez Wykonawcę materiałów równoważnych do zawartych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, do oferty należy załączyć zestawienie zastosowanych równoważnych materiałów; 1.3. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia a na wezwanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów, wymienione w par. 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiącego zał. nr 19 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach