Przetargi.pl
Wykonanie wirtualnego spaceru obejmującego co najmniej 500 wirtualnych panoram w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego oraz na terenie Słowacji

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30610 Kraków, ul. Totus Tuus
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 03 44, , fax. 12 619 87 87
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
  ul. Totus Tuus 30
  30610 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 03 44, , fax. 12 619 87 87
  REGON: 12088805300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.idmjp2.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wirtualnego spaceru obejmującego co najmniej 500 wirtualnych panoram w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego oraz na terenie Słowacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wirtualnego spaceru obejmującego co najmniej 500 wirtualnych panoram w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego oraz na terenie Słowacji. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie opisów do panoram wraz z tłumaczeniem na pięć języków oraz zapewnienie hostingu i pomocy technicznej dla całego projektu w okresie 6 lat. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do siwz. 3 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48.20.00.00-0 – pakiety oprogramowania dla sieci, Internetu i intranetu, 72.21.25.20-0 – usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego; 79.96.13.00-1 – specjalistyczne usługi fotograficzne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3 Inne dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: a Formularz oferty podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz; b Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach