Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 32020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2783377 w. 23, , fax. 122 881 170
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  ul. Piłsudskiego 105
  32020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 2783377 w. 23, , fax. 122 881 170
  REGON: 12318259500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pckziu-wieliczka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowego sprzętu komputerowego tj. w części I – 2 zestawów komputerowych i 3 laptopów, w części II – urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu sieciowego, urządzeń drukujących, projektora, tablicy multimedialnej, sprzętu RTV oraz sprzętu komputerowego peryferyjnego. 2. Sprzęt musi być zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie (hEN) tzn.: że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE 3. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera– załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Specyfikacja przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie Wykonawcy (formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 9a-9b do SIWZ) musi odpowiadać specyfikacji szczegółowo określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 8 do SIWZ, odpowiednio dla wybranej z części. Dopuszczalne jest oferowanie podzespołów o takich samych lub wyższych parametrach technicznych niż określone w ww. załączniku do SIWZ. 7. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Koszt dostawy wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego (tj.: Wieliczka, ul. marsz. J. Piłsudskiego 105) pokrywa we własnym zakresie Wykonawca, b) Udzielenie gwarancji i dostarczenie karty gwarancyjnej na okres min 36 miesięcy. Gwarancja nie może być ograniczona żadnymi warunkami. c) Czas reakcji serwisu do 3 dni, usuwanie usterek maksymalnie 10 dni od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest wypisać w ofercie wszystkie typy oferowanych podzespołów wchodzących w skład zaproponowanego sprzętu wraz z ich nazwą własną (np. płyta główna, procesor, karta graficzna itp.) e) Oferowany sprzęt musi być zgodny w całości z normą CE- odpowiednie znaki umieszczone na sprzęcie, zestawach. f) Wykonawca dostarczy oraz przekaże pracownikowi dokonującemu odbioru ze strony Zamawiającego sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją użytkową, gwarancją, płytami instalacyjnymi, certyfikatami licencji itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/.Formularz Oferty- załącznik nr 1 do SIWZ 2/.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedłożone w oryginale- zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - jeżeli dotyczy, 3/.Pełnomocnictwo, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie- jeżeli dotyczy, 4/. formularz asortymentowo-cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 9a-9b do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach